AKTUÁLNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY:

 • DOUČOVÁNÍ ŽÁKŮ ŠKOL REALIZACE INVESTICE 3.2.3 NÁRODNÍHO PLÁNU OBNOVY

 • pedagogové nabízí žákům doučování zaměřené na docvičení, případně dovysvětlení učiva

ZŠ Trávník Přerov - šablony OPVVV III

Poskytovatel dotace: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako poskytovatel dotace z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy č. 02_20_080 Šablony III.

Schválená výše dotace: 1 388 560 Kč
Doba realizace projektu: 01. 02. 2021 - 31. 01. 2023
Projektový koordinátor: Mgr. Dagmar Bouchalová

Popis projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí/žáků/účastníků, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči dětí/žáků/účastníků, spolupráce s veřejností.

Cíl projektu: Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.
Realizované aktivity:
Povinná aktivita: 3.II/12 Projektový den ve výuce (povinná aktivita
) realizovány budou 3 projektové dny.
Personální podpora: 3.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ v rozsahu 0,3 úvazku po dobu 24 měsíců.

ICT aktivity: 3.II/9 Využití ICT ve vzdělávání (nákup 20 ks přenosných ICT zařízení pro žáky s využitím ve výuce po dobu 48 týdnů).

Extrakurikulární a rozvojové aktivity:

3.II/10 Klub pro žáky - Aktivita má formu volnočasové aktivity a vede k rozvoji klíčových kompetencí žáků. Takto získané znalosti, dovednosti a kompetence se také promítají i do povinné složky vzdělávání žáka a) čtenářský klub b) klub zábavné logiky a deskových her; c) klub komunikace v cizím jazyce; d) badatelský klub; e) klub občanského vzdělávání a demokratického myšlení; f) klub ICT. Realizováno bude 17 aktivit v průběhu 24 měsíců.

3.II/11 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

Realizováno bude doučování 27 skupin žáků v období 24 měsíců.

3.II/13 Projektový den mimo školu - Cílem aktivity je propojit teoretické znalosti ze školního prostředí s jejich využitím v praxi. Projekt musí probíhat mimo školní prostředí, podle tematického zaměření projektového dne např. v kulturní/vědecké/státní/umělecké/historické či jiné instituci, ve firmě, nebo na jiném místě, kde lze využít praktické znalosti odborníka z praxe. Realizovány budou 2 projektové dny.

3.II/14 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Cílem aktivity je poskytnout rodičům informace spojené s konkrétními tématy souvisejícími s modernizací škol a vzdělávacího systému a dostatečný prostor k diskuzi. Plánujeme realizovat celkem 12 hodin setkání za účasti externího odborníka na téma související s modernizací škol a vzdělávacího systému.

Projekt eTwinning na naší škole:

Od školního roku 2013/14 jsme zapojeni do programu eTwinning. Je to společenství evropských škol. Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií. Lze ji charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku.

Podrobnosti o projektu eTwinning:

2019 - 2020 2017 - 2018 2016 - 2017 2016 2015 - 2016 2014 - 2015 2013 - 2014

stukavcova-zstravnik.webnode.cz/etwinning/

Aktuální aktivity najdete i zde.

PRŮBĚŽNĚ REALIZOVANÉ PROJEKTY:

 • LES VE ŠKOLE

 • certifikát o zapojení do projektu zde

 • EKOŠKOLA

 • Naše škola je členem mezinárodního programu Ekoškola od roku 2009.

 • Web projektu najdete zde.

 • certifikát o zapojení do projektu zde

Projekt: ROZVOJ DIGITÁLNÍCH KOMPETENCÍ PEDAGOGŮ PŘI VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ SE SPECIÁLNÍMI VZDĚLÁVACÍMI POTŘEBAMI

STARŠÍ PROJEKTY:

 • O2 CHYTRÁ ŠKOLA

 • web projektu zde

Projekt: „Příroda Jeseníků všemi smysly“

Projekt: „Příroda Jeseníků všemi smysly“
realizovaný v rámci výzvy NPŽP 6/2019 k předkládání žádostí v rámci Národního programu životního prostředí.
Projektový koordinátor: Mgr. Dagmar Bouchalová

Výše finanční dotace: 400 000 Kč
Popis projektu:
Pobytový environmentální program „Příroda Jeseníků a její skrytá tajemství“ vychází z dlouhodobé koncepce školy v oblasti environmentálního vzdělávání. Vede žáky prostřednictvím aktivních a senzitivních prožitků při pobytu v přírodě k získání nových vědomostí a praktických zkušeností v oblasti ekologických dějů a zákonitostí. Významně přispívá ke vzniku žádoucích environmentálních návyků chování a postojů, směřujících k uvědomělému chování ve prospěch životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji. Program bude realizován především formou terénní výuky, aktivního skupinového vyučování s využitím badatelských metod a kooperativní výuky a jeho součástí jsou témata: Ekologické děje a jejich zkoumání, Vztah k přírodě a životnímu prostředí, Ochrana přírody a krajiny, Základní zákonitosti v přírodě (potravní vztahy, koloběh látek a energií, vztahy mezi organismy a prostředím, Základní ekosystémy (biotop les), Vlivy lidské činnosti na druhové složení a ekosystémy, Koloběh vody v přírodě, Ochrana ovzduší, Obnovitelné a neobnovitelné zdroje energie. Aktivity programu vedou k naplňování dlouhodobých cílů školy v oblasti EVVO.

Termíny realizace:

 • Turnus č. 1: 3.10 – 8. 10. 2021

 • Turnus č. 2: 10. 10. – 15. 10. 2021

 • Turnus č. 3: 17. 10. – 22. 10. 2021

Místo konání EVVO pobytu: Areál Skiland Ostružná https://www.skiland.cz/

Projekt: „Badatelské putování labyrintem přírody Jeseníků a Beskyd“

Projekt: „Badatelské putování labyrintem přírody Jeseníků a Beskyd“

Poskytovatel dotace: Ministerstvo životního prostředí, Státní fond životního prostředí
Výše dotace: 300 000 Kč

Harmonogram projektu:
02 - 04 /2018 a 02-04/ 2019 a 02 - 04 /2018 a 02-04/ 2020
Registrační číslo projektu: 01001862
Projektový koordinátor: Mgr. Dagmar Bouchalová

Anotace projektu:

Pobytový environmentální program„ Badatelské putování labyrintem přírody Jeseníků a Beskyd“ vychází z dlouhodobé koncepce školy v oblasti environmentálního vzdělávání. Vede žáky prostřednictvím aktivních a senzitivních prožitků při pozorování přírody, k získání nových vědomostí a praktických zkušeností. Významně přispěje ke vzniku nových, žádoucích environmentálních návyků chování a postojů, směřujících k uvědomělému chování ve prospěch životního prostředí a trvale udržitelnému rozvoji. Program bude realizován především formou terénní výuky, aktivního skupinového vyučování, badatelských metod a kooperativní výuky. Výukové aktivity budou propojovány se seznamovacími, tvořivými a týmovými hrami či aktivitami zaměřenými na stmelení skupiny, osobnostní rozvoj a sebepoznání i sebehodnocení. Aktivity programu významně přispějí k naplnění dlouhodobých cílů školy v oblasti EVVO. Pobyt žáků v CHKO Beskydy a CHKO přispěje také k celkovému zlepšení jejich zdravotního stavu a bude realizován v zimních a jarních měsících jako prevence akutních respiračních onemocnění.


Popis realizace projektu:

Výukový program byl realizován v průběhu 5 pobytových dnů = 5 nocí v rozsahu 6 hodin výuky denně. V den příjezdu a odjezdu byla výuka EVVO rozdělena na 5 hod v den příjezdu + 1hod. v den odjezdu.

Celková časová dotace EVVO programu na žáka činila: 30 hodin v průběhu týdne.

Realizace byla vzhledem k vysokému počtu žáků rozdělena na 4 turnusy po cca 90 žácích. Celkem se pobytu zúčastnilo 367 žáků.

Termíny realizace:

 • Turnus č. 1: 17. 3. -22. 3.2019

 • Turnus č. 2: 24. 3. – 29. 3.2019

 • Turnus č. 3: 31. 3. – 5. 4. 2019

 • Turnus č. 4: 7. 4. – 12. 4. 2019

Místo konání: CHKO Jeseníky Červenohorské sedlo – hotel Červenohorské sedlo, Kouty nad Desnou 72, 788 11 Loučná nad Desnou 052 41 049

Hlavní důraz byl kladen na nenásilnou formu výuky, propojení mezipředmětových vazeb, využití praktických badatelských a interaktivních metod, řešení problémových situací a rozvoj kreativity žáků. Všechny připravené aktivity byly koncipovány tak, aby probíhaly ve venkovním prostředí s důrazem na prožitkové učení. To se projevilo vysokým přínosem z hlediska efektivity a motivace žáků. Aktivity proběhly v jiném typu prostředí, než na co jsou žáci běžně zvyklí. Výukové aktivity byly propojovány se seznamovacími, tvořivými a týmovými hrami či aktivitami zaměřenými na stmelení skupiny, osobnostní rozvoj a sebepoznání a sebehodnocení.

Program byl realizován v původně plánovaném termínu v lokalitě, která plně vyhovovala cílům EVP. Vzhledem k zimnímu termínu a odpovídajícímu zimnímu počasí, bylo možno realizovat všechny plánované výukové aktivity v plném rozsahu.

Kapacita ubytování a vnitřní prostory hotelu byly zcela vyhovující a byla nám poskytnuta ze strany dodavatele služeb maximální možná součinnost. Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem byla následně provedená evaluace mezi žáky vysoce pozitivní a také zákonní zástupci žáků se vyjadřovali s kladnými ohlasy.

Žáci si v průběhu programu vytvářeli svůj Badatelský deník, kam postupně zaznamenávali průběh a program dne a vypracovávali zadané úkoly. Jednotlivé dny v deníku jsou motivovány obsahem programu. Deník následně sloužil žákům k evaluaci celého pobytu a byl využit v návazné výuce přírodovědných předmětů.

Výuka byla zajištěna hlavním koordinátorem - Specializační studium: K výkonu specializovaných činností v oblasti environmentální výchovy. Proškoleni byli další 4 pedagogové na SEV SEVER – školení pro realizaci ozdravných pobytů, kteří se spolupodíleli na organizačním zajištění výuky.

Předpokládané cíle EVP byly naplněny a realizovány byly všechny plánované aktivity.

Pobyt č. 2 – realizace plánována na období 03-04/2021

Pobyt v období 03/04 2020 nebyl uskutečněn z důvodu nepříznivé epidemiologické situace související s onemocněním COVID -19 a smluvní vztah s předpokládaným poskytovatelem byl ukončen vzájemnou dohodou smluvních stran.

Dále jsme SFŽP v roce 2020 žádali o možnost odložení realizace projektu z výše uvedených důvodů na rok 2021 a naší žádosti bylo vyhověno. Vypsali jsme novou VZ na poskytovatele ubytování a služeb na rok 2021 a smlouva byla uzavřena na období 03/04 2021. Podklady byly dodány k uzavření smlouvy o poskytnutí podpory.

Bohužel se ani v roce 2021 plánované pobyty nemohly uskutečnit, proto jsme opět ukončili smluvní vztah s poskytovatelem ubytování a služeb.

V březnu 2021 jsme byli zástupci Státního fondu životního prostředí vyzváni k ukončení projektu a doložení dokumentů ZVA.


Povinná publicita:

Logo MŽP + SFŽP (příloha)

+ text:

"Tento projekt je spolufinancován Státním fondem životního prostředí ČR na základě rozhodnutí ministra životního prostředí."

Odkazy: https:/mzp.cz, https://www.sfzp.cz/

 • "IT'S TIME TO CARE!" - Erasmus + 2018 - 2020

web projektu zde

ENVIRONMENTÁLNÍ A BADATELSKÁ VÝUKA V PŘÍRODNÍ ZAHRADĚ NA „TRÁVNÍKU“

 • ZŠ Trávník Přerov - šablony OPVVV II.

Název projektu

 • ZŠ Trávník Přerov - šablony OPVVV II. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011985

Poskytovatel dotace

 • MŠMT - Výzva č. 02_18_063 pro Šablony II - MRR v prioritní ose 3 OP

Schválená výše dotace

 • 2 887 768 Kč

Doba realizace projektu

 • 02/2019 - 01/2021

Projektový koordinátor

 • Mgr. Dagmar Bouchalová

Popis projektu: Podpora škol formou projektů zjednodušeného vzdělávání

Cíl projektu: Usnadnit implementaci inkluzivního vzdělávání do škol, Podpořit osobnostní a profesní rozvoj pedagogů. V rámci realizace projektu si škola zvolila výběrem níže uvedené aktivity, které realizuje napříč ZŠ a ŠD. Níže uvedené aktivity jsou realizovány průběžně s pozitivním dopadem na vzdělávací i volnočasové aktivity žáků a projekt také zvyšuje kompetence pedagogických pracovníků v rámci absolvovaných kurzů DVPP.

Realizované aktivity pro ZŠ

 • 2.II/1 Školní asistent – personální podpora ZŠ

 • 2.II/2 Školní speciální pedagog – personální podpora ZŠ

 • 2.II/6 Vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě Inkluze

 • 2.II/7 Vzdělávání pedagogického sboru ZŠ zaměřené na inkluzi – vzdělávací akce DVPP v rozsahu 8 hodin

 • 2.II/8 Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ

 • 2.II/10 Tandemová výuka v ZŠ

 • 2.II/14 Zapojení odborníka z praxe do výuky v ZŠ

 • 2.II/15 Zapojení ICT technika do výuky v ZŠ

 • 2.II/16 Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin

 • 2.II/17 Klub pro žáky ZŠ

 • 2.II/18 Doučování žáků ZŠ ohrožených školním neúspěchem

 • 2.II/19 Projektový den ve škole

 • 2.II/20 Projektový den mimo školu

 • 2.II/21 Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

Realizované aktivity pro ŠD

 • 2.V/4 Vzdělávání pedagogických pracovníků ŠD/ŠK – DVPP v rozsahu 8 hodin - všechny varianty, kromě Inkluze 23x

 • 2.V/8 Zapojení odborníka z praxe do vzdělávání v ŠD/ŠK 9 x

 • 2.V/10 Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin

 • 2.V/11 Klub pro účastníky ŠD/ŠK 14 x

 • 2.V/13 Projektový den mimo ŠD/ŠK 9x

Výše uvedené aktivity jsou realizovány průběžně s pozitivním dopadem na vzdělávací i volnočasové aktivity žáků a projekt také zvyšuje kompetence pedagogických pracovníků v rámci absolvovaných kurzů DVPP.