ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024 

ZÁPIS DĚTÍ DO PRVNÍCH TŘÍD PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

KOHO SE ZÁPIS TÝKÁ: všech dětí, které dovrší šesti let do 31. 8. 2023

TERMÍN ZÁPISU: pondělí 3. dubna a úterý 4. dubna 2023 od 14,00 do 18,00 hodin

MÍSTO ZÁPISU: přízemí naší základní školy

KRITÉRIA PŘIJETÍ:
1. trvalé bydliště ve spádovém obvodu naší školy
2. los v případě naplnění kapacity školy (losování proběhne ve středu 5. 4. 2023 v 16,00 hodin ve sborovně školy za přítomnosti vedení školy a zástupce rodičů z Rady školy)

PRŮBĚH ZÁPISU:

1. Motivační část (dobrovolná) – naladění dítěte (bude v oba dny začínat již v 13,30 hodin)
2. Formální část (povinná) – vyplnění požadovaných materiálů
(uvedenou posloupnost berte prosím pouze jako doporučení vycházející ze zkušeností pedagogů a hodnocení rodičů z minulých let)

CO S SEBOU K ZÁPISU:

- rodný list dítěte a občanský průkaz zákonného zástupce
- u dítěte po odkladu přineste i rozhodnutí o odkladu, bylo-li vydáno jinou ZŠ

ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY:

- k žádosti je nutné doložit jak doporučení školského poradenského zařízení, tak vyjádření odborného lékaře nebo klinického psychologa

PŘEDČASNÝ NÁSTUP DO ŠKOLY:

- podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šesti let od září 2023 do prosince 2023 je žádost zákonných zástupců doplněna o doporučující vyjádření školského poradenského zařízení
- podmínkou přijetí dítěte, které dovrší šesti let od ledna 2024 do června 2024 je žádost zákonných zástupců doplněna o doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře (obě vyjádření)

NAHLÉDNUTÍ DO SPISU:

- zákonný zástupce má právo nahlédnout do spisu ve středu 5. 4. 2023 od 14,00 do 15,30 hodin

ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ/NEPŘIJETÍ:

- vydá ředitelka školy bezodkladně (nejpozději do 30 dnů) – plánujeme úterý 11. 4. 2023
- rozhodnutí bude zveřejněno na vstupních dveřích školy a webových stránkách (www.zstravnik.cz)
- rozhodnutí o přijetí si můžete vyzvednout v kanceláři školy
- rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána doporučeně na adresu zákonného zástupce

K zahájení povinné školní docházky se do 1. ročníků základních škol povinně zapisují děti, které do 31. 08. 2023 dovrší 6-ti let. Požádá-li o to zákonný zástupce dítěte, lze ve stejném termínu zapsat i děti, které jsou tělesně i duševně přiměřeně vyspělé a dosáhnou šestého roku věku do 30. 06. 2024. Nepřihlášení dítěte k povinné školní docházce lze stíhat dle § 182a zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

Rozhodnutí o odkladu povinné školní docházky vydává ředitel základní školy, kde bylo dítě u zápisu, v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů. 

O přijetí dítěte k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka základní školy ve správním řízení. 

Při zápisu rodiče předloží jeden z následujících dokladů - rodný list dítěte, občanský průkaz nebo cestovní pas s údaji o dítěti. Pokud byl dítěti již udělen odklad, je potřeba předložit originál rozhodnutí o odkladu.