EŽK Bakaláři

 FORMULÁŘE, ŽÁDOSTI: 

  Poskytnutí informací dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - stručný obsah:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

 „S  Trávníkem máš pro život zelenou“

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Přerov, Trávník 27

1.1    Údaje o škole:

Název školy:                           Základní škola Přerov, Trávník 27
Adresa školy:                          Přerov, Trávník 27, 750 02
Jméno ředitelky:                 Mgr. Kamila Burianová
Kontakty:                        telefon: 581 275 911, e-mail:info@zstravnik.cz

IČO:                                        45180091
Koordinátorka ŠVP:            Mgr. Marcela Mrázková
Grafická úprava ŠVP:        Mgr. Dagmar Vaculíková

1.2  Zřizovatel:

Název:                            Statutární Město Přerov
Adresa:                    Přerov I - Město, Bratrská 34
Kontakty:                            telefon: 581 268 700

1.3  Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016

1.4 Projednáno ve školské radě 29. 8. 2016

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1 Úplnost a velikost školy

Základní škola Přerov, Trávník 27 je základní školou s 1. až 9. ročníkem a je součástí panelového sídliště. Kromě dětí z našeho obvodu vzděláváme i děti z jiných obvodů Přerova a spádových vesnic. Z jiných obvodů máme každoročně 60 – 65% žáků. Škola vzdělává přibližně 700 žáků, průměrná naplněnost tříd je 24. Výuka je realizována obvykle ve 3 paralelních třídách. V budově školy je 28 tříd, 11 odborných učeben, 2 tělocvičny, herna, klubovna a atrium s odpruženým povrchem. Součástí školy je moderní víceúčelové sportovní hřiště. Školní zahrada s vybavením pro hry a sport, ale i s environmentálními prvky (jezírkem, bylinkovou zahrádkou) slouží nejen žákům ve školní družině, ale také pro praktické doplnění výuky naukových předmětů na 1. i 2. stupni. Budova školy je prostorná, na výzdobě se ve velké míře podílejí žáci svými výtvarnými pracemi a projekty. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Kromě kmenových tříd je výuka realizována v odborných učebnách - fyzika, chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, cvičná kuchyňka, multimediální učebna, 3 učebny výpočetní techniky, jazykové učebny. Žákům je k dispozici žákovská knihovna vybavena počítači. Pro výuku tělesné výchovy jsou využívány 2 tělocvičny a moderní sportovní areál s fotbalovým, basketbalovým, volejbalovým hřištěm a tenisovým kurtem. Součástí hřiště je i běžecká dráha a doskočiště pro skok daleký a vysoký. Tyto venkovní prostory mohou žáci za příznivého počasí využívat také ve volných hodinách a po vyučování.

V prostorách školy jim pro odpočinek slouží počítačové učebny, prostory pro stolní tenis, odpočinkové koutky a atrium s odpruženým povrchem, a to vždy po dohodě s vyučujícími.

Vyučujícím je k dispozici sborovna vybavena dvěma kopírkami.  Součástí sborovny je i učitelská knihovna. Každý vyučující má svůj počítač zapojený do sítě školy a připojený na internet. Materiální vybavení školy je dostatečné, značnou část pomůcek si vyrábějí učitelé sami.

 

2.2 Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 2 zástupci a v průměru 45 pedagogických pracovníků včetně odborníka na ekologickou výchovu. Ve škole pracuje pod vedením výchovné poradkyně, která je pověřena spoluprací se školským poradenským zařízením, školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou metodičky prevence z prvního i druhého stupně a koordinátor prevence a bezpečného chování na internetu. Pedagogický sbor je smíšený (s převahou žen) a věkově pestrý – od velmi zkušených kolegů až po začínající učitele. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s odborností pro logopedickou a dyslektickou péči. Velký důraz je kladen na vzájemné vztahy, které vytvářejí podnětné klima pro práci a výuku. Tímto směrem je zaměřeno i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi jsou osobnostní a sociální výchova, činnostní učení, anglický jazyk, výpočetní technika a čtenářská a matematická gramotnost.

2.3 Dlouhodobé projekty

Prioritou je pro nás dlouhodobý projekt osobnostní a sociální výchovy, na který klademe velký důraz. Snažíme se systematicky připravovat žáky na změny, kterými prochází v průběhu celé školní docházky. Další oblastí, kterou rozvíjíme, je ekologická výchova, což vyplývá mimo jiné z titulu, který byl škole udělen, a který opětovně obhájila – EKO ŠKOLA. Zapojením do projektu Žákovské parlamenty SOS a opětovným obhájením titulu Škola pro demokracii vedeme žáky ke zvyšování odpovědnosti, samostatnosti a důslednosti, podporujeme demokratický rozvoj jejich osobnosti.

2.4 Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

Spolupráce se zákonnými zástupci i dalšími partnery je pro nás velmi důležitá. Zákonní zástupci mohou po dohodě s vyučujícími kdykoliv navštívit školu a podívat se, jak jejich děti pracují, dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky. Plánovaných konzultačních hodin se účastní spolu s dítětem.  Pro zákonné zástupce a další veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří, Večírek školy, vánoční i velikonoční jarmark a další akce. Budoucí prvňáčky a jejich zákonné zástupce zveme na „Pohádkové učení“. Zde se seznámí s metodami práce ve škole, učebnicemi, které budou jejich děti používat i se vším ostatním, co škola nabízí. O veškerých aktivitách informujeme prostřednictvím našich webových stránek.

Při škole je zřízena Školská rada a voleni zástupci z řad zákonných zástupců tvoří Sdružení přátel školy. Vedením školy jsou informováni o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji, o akcích a projektech, které se podařilo uskutečnit, či které jsou v plánu školy. Sdružení podporuje tyto aktivity finančně. Zákonní zástupci se mají možnost vyjádřit k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy svých dětí.

Škola dlouhodobě spolupracuje s Domem dětí a mládeže Atlas, s Policií ČR a Městskou policií. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje s Ornitologickou stanicí, Odborem životního prostředí Magistrátu města Přerova a dalšími ekologickými sdruženími. Dostáváme pravidelné informace o vzdělávacích akcích, novinkách i projektech, do kterých se naši žáci podle svého výběru zapojují. V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola především s Městskou knihovnou a s Muzeem J. A. Komenského v Přerově.

Velmi důležitá je pro nás spolupráce se zřizovatelem. Zástupci města jsou našimi žáky, členy Žákovského parlamentu, zváni na všechny školní akce a naopak náš hanácký soubor Trávníček vystupuje na akcích pořádaných městem Přerov.

V případě zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných spolupracujeme s PPP, SPC v Olomouci, logopedickými a dalšími odborníky.

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3.1 Zaměření školy

V našem školním vzdělávacím programu vycházíme z obecných vzdělávacích cílů a z potřeby utvářet a rozvíjet klíčové kompetence, a to jak ve výuce, tak i mimo výuku prostřednictvím zájmových aktivit a nepravidelných činností v kroužcích a školní družině. Dle zájmu zákonných zástupců pořádáme na 1. stupni školy v přírodě, jejichž úkolem je nejen umožnit žákům pobyt na čistém vzduchu, obohatit výuku o činnostní učení, o možnost poznávání zajímavých míst, ale především klademe velký důraz na stmelování třídních kolektivů a posílení vztahu žák a třídní učitel. Velmi důležitou součástí vzdělávání je vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, vztahu k přírodě, ke svému okolí i k ostatním lidem. Formou projektů, které z velké části připravují učitelé sami nebo do kterých se zapojují, učíme žáky spolupracovat a vzájemně si pomáhat, vztahu k přírodě, ke svému okolí i k ostatním lidem.  Motivační název vyjadřuje náš cíl - dělat maximum pro to, abychom žákům umožnili uplatnit se v životě podle jejich schopností a dovedností, klademe důraz především na všestranný rozvoj jejich osobnosti.

3.2 Strategie vedoucí k naplňování klíčových kompetencí v naší škole

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

3.4. Začlenění průřezových témat

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

VÝROČNÍ ZPRÁVY:

Výroční zprávy do šk. roku 2018-2019 najdete na starším webu školy v záložce DOKUMENTY - old.zstravnik.cz

INSPEKČNÍ ZPRÁVA:

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY:

Archiv účetních závěrek najdete na starším webu školy v záložce DOKUMENTY - old.zstravnik.cz

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, TRÁVNÍK 27 

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Návštěvní řád sportovního zařízení – hřiště při příspěvkové organizaci Základní škola  Přerov, Trávník 27 ve vlastnictví statutárního města Přerova k nahlédnutí:
Provozní řád hřiště 2022     Provozní doba hřiště 2022    Ceník 2022

ŠKOLSKÁ RADA:

Volby do školské rady

Školská rada je orgán umožňující podílet se zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli na správě školy.
Školská rada má 6 členů, přičemž zřizovatel jmenuje 2 členy školské rady, zákonní zástupci volí 2 členy a pedagogičtí pracovníci volí 2 členy. Školská rada se ve své činnosti řídí § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zápis ze schůzky Školské rady při ZŠ Přerov, Trávník dne 15. 6. 2023

Hodnocení školního roku za březen až červen 2023:

Po celý rok pracoval EKOTÝM s žáky 1. i 2. stupně, stejně i Žákovský parlament, který byl organizátorem mnoha akcí.

Nadále pracujeme s nadanými žáky ve 2. – 5. třídách ( 1 hodina týdně se speciální pedagožkou), úzká spolupráce s Masarykovou univerzitou na vytypovávání mimořádně nadaných žáků.

Byli jsme úspěšní v mnoha sportovních soutěžích – účastnili jsme se krajského kola ve fotbalu v Šumperku, krajského kola ve vybíjené ve Valašském Meziříčí, štafetového běhu v Olomouci, krajského kola v atletice v Šumperku a krajského kola v basketbalu na ZŠ Libina.

Co nás velmi trápí a co řešíme: kouření elektronických cigaret – hlavně žáci 6. tříd – opatření: schůzka s rodiči žáků 6. tříd, zapojení centra sociální prevence Kappa Help v preventivních programech o škodlivosti kouření, diskuze s žáky, vysvětlování.

Během prázdnin bude na školním hřišti probíhat rekonstrukce povrchů sportovišť a schodiště z ulice Kozlovská.

Pro příští školní rok budeme doplňovat Školní řád a přepracováváme Školní vzdělávací program, ve kterém bude nově předmět informatika. Následující schůzka proběhne na konci srpna v přípravném týdnu, kdy budeme se Školskou radou projednávat a schvalovat oba výše uvedené dokumenty.

Zapsala: M. Pokorná 15. 6. 2023

Archiv zápisů z jednání Školské rady najdete na ZDE