FORMULÁŘE, ŽÁDOSTI:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - stručný obsah:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

„S Trávníkem máš pro život zelenou“

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Přerov, Trávník 27

1.1 Údaje o škole:

Název školy: Základní škola Přerov, Trávník 27
Adresa školy: Přerov, Trávník 27, 750 02
Jméno ředitelky: Mgr. Kamila Burianová
Kontakty: telefon: 581 275 911, e-mail:info@zstravnik.cz

IČO: 45180091
Koordinátorka ŠVP: Mgr. Marcela Mrázková
Grafická úprava ŠVP: Mgr. Dagmar Vaculíková

1.2 Zřizovatel:

Název: Statutární Město Přerov
Adresa: Přerov I - Město, Bratrská 34
Kontakty: telefon: 581 268 700

1.3 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016

1.4 Projednáno ve školské radě 29. 8. 2016

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY


2.1 Úplnost a velikost školy

Základní škola Přerov, Trávník 27 je základní školou s 1. až 9. ročníkem a je součástí panelového sídliště. Kromě dětí z našeho obvodu vzděláváme i děti z jiných obvodů Přerova a spádových vesnic. Z jiných obvodů máme každoročně 60 – 65% žáků. Škola vzdělává přibližně 700 žáků, průměrná naplněnost tříd je 24. Výuka je realizována obvykle ve 3 paralelních třídách. V budově školy je 28 tříd, 11 odborných učeben, 2 tělocvičny, herna, klubovna a atrium s odpruženým povrchem. Součástí školy je moderní víceúčelové sportovní hřiště. Školní zahrada s vybavením pro hry a sport, ale i s environmentálními prvky (jezírkem, bylinkovou zahrádkou) slouží nejen žákům ve školní družině, ale také pro praktické doplnění výuky naukových předmětů na 1. i 2. stupni. Budova školy je prostorná, na výzdobě se ve velké míře podílejí žáci svými výtvarnými pracemi a projekty. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Kromě kmenových tříd je výuka realizována v odborných učebnách - fyzika, chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, cvičná kuchyňka, multimediální učebna, 3 učebny výpočetní techniky, jazykové učebny. Žákům je k dispozici žákovská knihovna vybavena počítači. Pro výuku tělesné výchovy jsou využívány 2 tělocvičny a moderní sportovní areál s fotbalovým, basketbalovým, volejbalovým hřištěm a tenisovým kurtem. Součástí hřiště je i běžecká dráha a doskočiště pro skok daleký a vysoký. Tyto venkovní prostory mohou žáci za příznivého počasí využívat také ve volných hodinách a po vyučování.

V prostorách školy jim pro odpočinek slouží počítačové učebny, prostory pro stolní tenis, odpočinkové koutky a atrium s odpruženým povrchem, a to vždy po dohodě s vyučujícími.

Vyučujícím je k dispozici sborovna vybavena dvěma kopírkami. Součástí sborovny je i učitelská knihovna. Každý vyučující má svůj počítač zapojený do sítě školy a připojený na internet. Materiální vybavení školy je dostatečné, značnou část pomůcek si vyrábějí učitelé sami.

2.2 Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 2 zástupci a v průměru 45 pedagogických pracovníků včetně odborníka na ekologickou výchovu. Ve škole pracuje pod vedením výchovné poradkyně, která je pověřena spoluprací se školským poradenským zařízením, školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou metodičky prevence z prvního i druhého stupně a koordinátor prevence a bezpečného chování na internetu. Pedagogický sbor je smíšený (s převahou žen) a věkově pestrý – od velmi zkušených kolegů až po začínající učitele. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s odborností pro logopedickou a dyslektickou péči. Velký důraz je kladen na vzájemné vztahy, které vytvářejí podnětné klima pro práci a výuku. Tímto směrem je zaměřeno i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi jsou osobnostní a sociální výchova, činnostní učení, anglický jazyk, výpočetní technika a čtenářská a matematická gramotnost.

2.3 Dlouhodobé projekty

Prioritou je pro nás dlouhodobý projekt osobnostní a sociální výchovy, na který klademe velký důraz. Snažíme se systematicky připravovat žáky na změny, kterými prochází v průběhu celé školní docházky. Další oblastí, kterou rozvíjíme, je ekologická výchova, což vyplývá mimo jiné z titulu, který byl škole udělen, a který opětovně obhájila – EKO ŠKOLA. Zapojením do projektu Žákovské parlamenty SOS a opětovným obhájením titulu Škola pro demokracii vedeme žáky ke zvyšování odpovědnosti, samostatnosti a důslednosti, podporujeme demokratický rozvoj jejich osobnosti.

2.4 Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

Spolupráce se zákonnými zástupci i dalšími partnery je pro nás velmi důležitá. Zákonní zástupci mohou po dohodě s vyučujícími kdykoliv navštívit školu a podívat se, jak jejich děti pracují, dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky. Plánovaných konzultačních hodin se účastní spolu s dítětem. Pro zákonné zástupce a další veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří, Večírek školy, vánoční i velikonoční jarmark a další akce. Budoucí prvňáčky a jejich zákonné zástupce zveme na „Pohádkové učení“. Zde se seznámí s metodami práce ve škole, učebnicemi, které budou jejich děti používat i se vším ostatním, co škola nabízí. O veškerých aktivitách informujeme prostřednictvím našich webových stránek.

Při škole je zřízena Školská rada a voleni zástupci z řad zákonných zástupců tvoří Sdružení přátel školy. Vedením školy jsou informováni o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji, o akcích a projektech, které se podařilo uskutečnit, či které jsou v plánu školy. Sdružení podporuje tyto aktivity finančně. Zákonní zástupci se mají možnost vyjádřit k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy svých dětí.

Škola dlouhodobě spolupracuje s Domem dětí a mládeže Atlas, s Policií ČR a Městskou policií. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje s Ornitologickou stanicí, Odborem životního prostředí Magistrátu města Přerova a dalšími ekologickými sdruženími. Dostáváme pravidelné informace o vzdělávacích akcích, novinkách i projektech, do kterých se naši žáci podle svého výběru zapojují. V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola především s Městskou knihovnou a s Muzeem J. A. Komenského v Přerově.

Velmi důležitá je pro nás spolupráce se zřizovatelem. Zástupci města jsou našimi žáky, členy Žákovského parlamentu, zváni na všechny školní akce a naopak náš hanácký soubor Trávníček vystupuje na akcích pořádaných městem Přerov.

V případě zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných spolupracujeme s PPP, SPC v Olomouci, logopedickými a dalšími odborníky.

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3.1 Zaměření školy

V našem školním vzdělávacím programu vycházíme z obecných vzdělávacích cílů a z potřeby utvářet a rozvíjet klíčové kompetence, a to jak ve výuce, tak i mimo výuku prostřednictvím zájmových aktivit a nepravidelných činností v kroužcích a školní družině. Dle zájmu zákonných zástupců pořádáme na 1. stupni školy v přírodě, jejichž úkolem je nejen umožnit žákům pobyt na čistém vzduchu, obohatit výuku o činnostní učení, o možnost poznávání zajímavých míst, ale především klademe velký důraz na stmelování třídních kolektivů a posílení vztahu žák a třídní učitel. Velmi důležitou součástí vzdělávání je vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, vztahu k přírodě, ke svému okolí i k ostatním lidem. Formou projektů, které z velké části připravují učitelé sami nebo do kterých se zapojují, učíme žáky spolupracovat a vzájemně si pomáhat, vztahu k přírodě, ke svému okolí i k ostatním lidem. Motivační název vyjadřuje náš cíl - dělat maximum pro to, abychom žákům umožnili uplatnit se v životě podle jejich schopností a dovedností, klademe důraz především na všestranný rozvoj jejich osobnosti.

3.2 Strategie vedoucí k naplňování klíčových kompetencí v naší škole

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

3.4. Začlenění průřezových témat

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

VÝROČNÍ ZPRÁVY:

Výroční zprávy do šk. roku 2018-2019 najdete na starším webu školy v záložce DOKUMENTY - old.zstravnik.cz

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY:

Archiv účetních závěrek najdete na starším webu školy v záložce DOKUMENTY - old.zstravnik.cz

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, TRÁVNÍK 27

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD
Návštěvní řád sportovního zařízení – hřiště při příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, Trávník 27 ve vlastnictví statutárního města Přerova k nahlédnutí:
Provozní řád hřiště 2022 Provozní doba hřiště 2022 Ceník 2022

ŠKOLSKÁ RADA:

Volby do školské rady

Školská rada je orgán umožňující podílet se zákonným zástupcům, pedagogickým pracovníkům a zřizovateli na správě školy.

Školská rada má 6 členů, přičemž zřizovatel jmenuje 2 členy školské rady, zákonní zástupci volí 2 členy a pedagogičtí pracovníci volí 2 členy. Školská rada se ve své činnosti řídí § 168 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Zápis ze schůzky Školské rady při ZŠ Přerov, Trávník dne 21. 10. 2022 - online

Schůzka proběhla online v týdnu od 17. 10. do 21. 10.2022 a její náplní bylo prostudování a připomínkování Výroční zprávy o činnosti školy ve školním roce 2021/22.
Členové Školské rady neměli žádné připomínky.
Výroční zpráva o činnosti školy ve školním roce 2021/22 byla dne 21.10.2022 schválena Školskou radou.

Zapsala M. Pokorná dne 21. 10. 2022

Zápis ze schůzky Školské rady při ZŠ Přerov, Trávník dne 21. 6. 2022

Hodnocení školního roku za duben až červen 2022:

 • Přípravhttps://drive.google.com/file/d/1l6NYtOM7R3iD18iX0lGptmbWQySpIyfE/view?usp=share_linka žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám – „Přijímačky na nečisto“ – 10. 6. 2022

 • 1. 4. 2022 – večírek školy v Klubu Teplo

 • Akce pro předškoláky a jejich rodiče – putování kolem Laguny – 2.4. 2022

 • Zápis do prvních tříd – zapsáno 69 dětí, 1 přestup, přijato 55 dětí do třech prvních tříd, 16 odkladů

 • Přijímací zkoušky na střední školy - z pátých tříd přijato 19 žáků na osmiletá gymnázia, ze 7. tříd – přijato 9 žáků na šestiletá gymnázia.

Ve školním roce 2022/23 budou 4 šesté třídy ( 11 nově přijatých žáků) s počty asi – 18, 19, 18 a 17 žáků v jednotlivých třídách.

 • Taneční vystoupení na školním hřišti – žáci 1. i 2. stupně – 21. 4. 2022

 • Den Země – 27. 4. 2022 – akce ŠD pro rodiče s dětmi na školní zahradě

 • 29. 4. 2022 – Rej čarodějnic – v rámci činnosti ŠD

 • Školní výlety jednotlivých tříd

 • Akce Žákovského parlamentu – „Den bez aktovek“ – 1. 6. 2022

 • WOW – Den dětí na školním hřišti a školní zahradě – 2. 6. 2022

 • Ples žáků 9. tříd – 10. 6. v budově školy

 • 29. 6. 2022 – Slavnostní ukončení školní docházky žáků 9. tříd – ve školní jídelně

Po celý rok pracoval EKOTÝM s žáky 1. i 2. stupně. 28. 4. proběhl audit, titul Ekoškola jsme obhájili a v Praze 16. 6. slavnostně převzali.

Stejně i Žákovský parlament, který byl organizátorem mnoha akcí. Na jaře 2023 budeme organizátory krajské konference v Olomouci.

Nadále pracujeme s nadanými žáky ve 2. – 4. třídách ( 1 hodina týdně se speciální pedagožkou). První třídy spolupracovaly s Masarykovou univerzitou v Brně na vytypovávání mimořádně nadaných žáků v matematice. Vysoké nadání bylo potvrzeno u 5 žáků prvních tříd.

Od 21. 3. 2022 máme ve škole 16 dětí z Ukrajiny ve 2. – 9. třídě. Byli zařazeni do kmenových tříd, ale pouze na M, AJ a výchovy, ze kterých budou i klasifikováni na vysvědčení. Ve zbývajících hodinách se ve společné skupině s paní asistentkou věnovali intenzívní výuce češtiny. Od příštího školního roku budou v kmenových třídách po celou dobu vyučování.

Ze 16 dětí odcházejí 4 žáci na střední školy, 4 žáci opakují ročník (hlavně ze zdravotních důvodů) a 8 žáků postupuje do vyššího ročníku.

Během prázdnin bude ve škole probíhat rekonstrukce slaboproudu, dvou učeben výpočetní techniky, učebny přírodopisu, zeměpisu a přilehlých kabinetů. 1. a 2. 9. 2022 vyhlašuje ředitelka školy ředitelské volno z důvodu pozdního dokončení výše uvedených prací.

Školská rada projednala doplnění školního řádu – bodu číslo 22.

Po celou dobu pobytu v areálu školy (budova, hřiště, zahrada) a na všech školních akcích, musíš mít vypnutý mobilní telefon, pokud tomu z důvodu výuky není jinak.

Školská rada schválila školní řád pro rok 2022/23.

Zapsala M. Pokorná dne 22. 6. 2022

Zápis ze schůzky Školské rady při ZŠ Přerov, Trávník dne 29. 3. 2022

Hodnocení školního roku 2021/22:

 • Zahájení školního roku 6. 9. 2021 z důvodu úklidu po rekonstrukci elektroinstalace

( 1. – 3.9. měli žáci ředitelské volno). Máme 32 tříd, ve kterých je 709 žáků, z toho 2 první třídy – 48 žáků a 4 šesté třídy – 90 žáků.

 • 3. a 4. třídy zahajují výuku plavání v rámci TV – 11 lekcí

 • Ekopobyty na Sluňákově pro žáky 9. tříd: 29.9. – 1.10. 2021, 13. – 15. 10. 2021, 2. -4.3.2022, 26.- 28.6.2022

 • Realizace ozdravných pobytů pro žáky 1. stupně – 3 turnusy – hotel Skiland : 3. – 22. 10. 2021

Po návratu odchází první 2 třídy do karantény. Ty se objevují po celou dobu Covidu – velká absence žáků i pedagogických pracovníků. Karanténa se většinou netýká celé třídy (mimo žáky, kteří byli očkovaní a prodělali nemoc), a proto je nutná kombinovaná výuka – distanční i prezenční.

 • Socializační aktivity pro žáky -projekt: Den s třídním učitelem – 26. 10.2021

 • Od pondělí 1. 11. 2021 začíná pravidelné screeningové testování žáků – až do února 2022, od 29. 11. se pak testují i zaměstnanci školy

 • Ve středu 8. 12. 2021 proběhl hekerský útok, došlo k zašifrování Bakaláře. Ztratili jsme všechny údaje od března 2021. Bohužel je nešlo vrátit, a bylo nutné vše zpětně doplnit.

 • Situace se postupně normalizuje – probíhají preventivní programy pro žáky, besedy, soutěže, olympiády.

 • Proběhly 4 turnusy LVK – Hotel Kolštejn v Branné. Účastnili se žáci 7. a 8. tříd. Organizace kurzů byla náročnější, žáci museli mít negativní PCR test a nebylo vždy předem jasné, že daná třída z tohoto důvodu odjede.

 • Z důvodu velké absence byla u pěti žáků odložena pololetní klasifikace. Do 21. 3. 2022 dodělali příslušní žáci komisionální zkoušky a klasifikaci jsme uzavřeli.

 • Akce ŽP – Masopust – průvod masek – nejen žáci, ale i pedagogičtí pracovníci, společné focení, karneval ŠD,

 • Olympijské hry zábavně – akce ŠD

 • Pohádkové učení pro budoucí prvňáčky – 10.3. a 24. 3. 2022, „Z pohádky do pohádky“ – sobotní stezka u Laguny pro předškoláky a jejich rodiče – 2. 4. 2022

 • 21. 3. 2022 jsme přijali 15 dětí z Ukrajiny – zařazeni do konkrétních tříd – 2.C, 4.C, 5.A, 5.C, 7.C, 8.D, 9.D, - pouze na výchovy, matematiku, AJ, pak společně ve školním klubu – intenzívní výuka češtiny, 2 žáci navštěvují i ŠD, všichni se stravují ve školní jídelně


Plánujeme:

 • V pátek 1. 4. 2022 se koná školní večírek – Klub Teplo – hraje „Jen Tak 2 od 19 hodin

 • Intenzívní příprava k přijímacím zkouškám – pro žáky 9. tříd – „Přijímačky na nečisto“ – 31.3.2022

 • „Rej čarodějnic“ – akce ŠD – konec dubna

 • Sportovní olympiáda pro žáky 2. stupně

 • Školní výlety


Celé „covidové“ období bylo pro učitele velmi náročné, ale zvládli jsme ho dobře. Museli jsme se naučit spoustu nových věcí, které využijeme i dále. Na začátku školního roku jsme upravili tematické plány, abychom dohnali nedostatky z předchozích dvou let. Realizujeme doučování z hlavních předmětů, zaměřili jsme se na žáky, kterým distanční způsob výuky moc nevyhovoval.

Zápis ze schůzky Školské rady při ZŠ Přerov, Trávník dne 24. 6. 2021

S účinností od 1. června 2021 bude Školská rada při ZŠ Trávník, Přerov pracovat v následujícím složení:

Ing. Hana Mazochová

Mgr. Hana Pavlíčková

MUDr. Zuzana Chatrná

Ing. Marek Neradil

Mgr. Marta Pokorná

Mgr. Dagmar Bouchalová


 1. Volba předsedy školské rady:

Předsedkyní školské rady byla zvolena MUDr. Zuzana Chatrná.


 1. Stručné zhodnocení školního roku

 • V září se uskutečnil ekologicko – výukový program Hostětín pro 9.A a 9.C, druhé 2 deváté třídy už pobyt nestihly.

 • Uskutečnila se dopravní výchova na SVČ Atlas pro 5. třídy.

 • Sběr kaštanů.

 • Začala soutěž TSMPr ve sběru papíru. Kontejnerový sběr papíru u školy se vůbec neproběhl. Žáci odevzdávali papír do sběrných dvorů.

 • Od 13. 10 2020 byly uzavřeny školy a zahájena distanční výuka. Žáci měli zřízené gmailové účty, výuka probíhala přes google classroom, meety. Respektovali jsme doporučení MŠMT – žáci měli na 1. stupni asi 2 hodiny denně online, na 2. stupni průměrně 3 hodiny online výuky denně. Na žádost rodičů jsme některým žákům zapůjčili školní notebooky a tablety k užívání. V případě potřeby jsme byli rodičům i žákům nápomocni radou ohledně jakýchkoliv problémů s technikou. V následujícím období se střídala rotační prezenční výuka s distanční výukou. Na jaře byly možné i osobní konzultace žáků ve škole a příprava žáků 9. tříd k přijímacím zkouškám. Po dobu 3 týdnů pracovali v šestičlenných skupinách 4 dny v týdnu ve škole. Od 24. 5. 2021 začala prezenční výuka pro všechny žáky školy.

Žáci i zaměstnanci školy se pravidelně – nejdříve dvakrát, pak jednou týdně testovali. V karanténě byly v tomto období průběžně 4 třídy.

 • DVPP – hlavně v rámci Šablon OPVVV II - vše online

 • V malé míře probíhala online školní kola a část okresních kol olympiád z jednotlivých předmětů

 • Od 23.3.2021 jme byli „pohotovostní školou“ pro děti rodičů IZS v Přerově, od 19. 4. 2021 pak pouze pro naše žáky.

 • Testování PIRLS – „Čtenářská gramotnost“ – třídy 4.B a 4.D.

 • Školní výlety, exkurze, vycházky do okolí Přerova.

 • Ve dnech 28.6. – 30.6.2021 mají žáci ředitelské volno z důvodů rekonstrukce elektroinstalace.


 1. Školní rok 2020/21

 • Budou 2 první třídy – nastoupí 47 žáků – v obou třídách po 2 dětech s asistencí

 • Vychází 102 žáků 9. tříd, 21 žáků 5. tříd a 4 žáci 7. tříd odchází na víceletá gymnázia

 • Nastoupí 19 dětí z okolních škol do budoucích 6. tříd


 1. Diskuze

 • Nebyly uskutečněny ozdravné pobyty , plánujeme podzim 2021.

 • V období mimořádných opatření byla velmi náročná logistika pro školu, organizace činností tak, aby byla dodržena všechna platná opatření. Byla velmi důležitá komunikace se žáky a jejich zákonnými zástupci.

 • Město Přerov dodalo škole čistící i ochranné pomůcky.

 • Škola bude žádat po zřizovateli instalaci předokenních žaluzii.


 1. Další činnost

 • Členům školské rady bude v září – říjnu elektronickou poštou zaslána Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2020/21 k připomínkování.

 • Další schůzka školské rady proběhne pravděpodobně v září 2021

Zápis ze schůzky Školské rady konané 15. 06. 2020

1. Stručné zhodnocení školního roku

 • Pokračovala další část projektu Erasmus+ s tématy: „Trvale udržitelný rozvoj společnosti“. Návštěvy: Finsko – říjen 2019, Portugalsko – únor 2020, Malta – neuskutečněna.

 • Výchova k volbě povolání – exkurze v Meoptě – žáci 8. a 9. tříd, výukové dny na SPŠ Přerov

 • DVPP – hlavně v rámci Šablon OPVVV II – AJ – 42 certifikátů v rozsahu 8 hodin

 • Kurz zdravotníka zotavovacích akcí – 12 pedagogických pracovníků

 • Testování ČŠI – „Zjišťování výsledků vzdělávání v oblasti environmentální výchovy“ – 8. třídy – listopad 2019 – výsledky byly nad republikovým průměrem

 • „Abeceda peněz“ – projekt české spořitelny – třída 5.B

 • tradičně proběhly akce: čertovské odpoledne, vánoční jarmark a lyžařský výcvikový kurz – Hotel Mesit, Horní Bečva – 73 žáků 7. tříd, bruslení žáků 1. – 3. tříd,

 • 2x se uskutečnilo „Pohádkové učení“ pro budoucí prvňáčky

 • Šablony OPVVV II - získali jsme 33 ks tabletů pro práci do hodin

 • Čerpání 450 000 Kč na úpravy a realizaci hravých a výukových prvků na školní zahradě – investiční projekt do 31. 8. 2020

 • Školní kola a část okresních kol olympiád z jednotlivých předmětů

 • Obsadili jsme 2. místo v soutěži škol ve sběru papíru, kterou vypisují TSMPr – průměr na žáka 52 kg – pro SPŠ 5 000 Kč, v kategorii jednotlivců jsme obsadili 2. a 3. místo

2. Období od 11. 3. 2020

 • Zahájení distanční výuky – do 19. 6. 2020

 • Od 11. 5. 2020 zahájení přípravy k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd - 54 žáků ve 4 skupinách, ukončeno 5. 5. 2020

 • Od 25. 5. 2020 zahájení činnosti dopoledních i odpoledních školních skupin žáků 1. stupně – 19 skupin = 258 žáků , ukončeno 26. 6. 2020

 • Od 8. 6. 2020 zahájení konzultací pro žáky 6. – 8. tříd – 16 skupin = 178 žáků, ukončeno 19. 6. 2020

3. Školní rok 2020/21

 • Budou 3 první třídy – zapsáno 70 dětí

 • Odchází 70 žáků 9. tříd, počet přijatých na víceletá gymnázia zatím neznáme (31 žáků pátých tříd a 14 žáků sedmých tříd dělalo přijímací zkoušky)

 • 15 nových žádostí o přijetí do 6. tříd

4. Diskuze

 • Nebyly uskutečněny ozdravné pobyty – realizace projektu je prodloužena do dubna 2021

 • V období mimořádných opatření byla velmi náročná logistika pro školu, organizace činností tak, aby byla dodržena všechna platná opatření. Byla velmi důležitá, někdy i trochu obtížná komunikace se žáky a jejich zákonnými zástupci.

 • Město Přerov dodalo škole včas čistící i ochranné pomůcky.

 • Rekonstrukce elektroinstalace – zatím neznáme termín zahájení ani rozsah prací, které by se měly o prázdninách realizovat.

 • Kraj zamítl vybudování přechodu pro chodce u školy – není zde takový provoz, který by instalaci vyžadoval. Vybudují retardér.

 • 29. – 30. 6. 2020 bude uděleno ředitelské volno

5. Další činnost

 • Členům školské rady bude v září – říjnu elektronickou poštou zaslána Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019/20

 • Další schůzka školské rady proběhne pravděpodobně v září 2020

Archiv zápisů z jednání Školské rady najdete na starším webu školy v záložce DOKUMENTY - old.zstravnik.cz