PŘEJEME VÁM KRÁSNÉ PODZIMNÍ PRÁZDNINY A NEZAPOMEŇTE I BĚHEM NICH DODRŽOVAT ZÁKLADNÍ PRAVIDLA - LETÁČKY VÁM NAPOVÍ...

ZMĚNA PROVOZNÍ DOBY ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ
Školní hřiště je v provozu každý den do 31.10.2020 od 14,00 hod. do 18,00 hod.. Dodržujte skupinky max. 2 osoby (mimo domácnost)!!!
Provoz školního hřiště bude ukončen od neděle 01. 11. 2020!!!

OŠETŘOVNÉ - DŮLEŽITÉ INFORMACE

Rodiče, kteří budou muset zůstat doma se svými dětmi, musí v prvé řadě standardně informovat zaměstnavatele, např. telefonicky, e-mailem apod., o vzniku překážky v práci na straně zaměstnance, kterou je potřeba péče o dítě z důvodu uzavření škol a obdobných zařízení. Vzhledem k připravované změně zákona nebude potřeba žádat o potvrzení o uzavření školy nebo výchovného zařízení vydané a dokládat jej.

https://www.mpsv.cz/documents/20142/1248138/TZ_13_10_2020_jak_na_osterovne_od_14_10.pdf/

DISTANČNÍ VÝUKA - WEBY TŘÍD A VYUČUJÍCÍCH

DŮLEŽITÉ - PRAVIDLA DISTANČNÍ VÝUKY V DOBĚ 14. AŽ 23.10.2020

1) Distanční výuka (DV) je pro všechny žáky ze zákona povinná. I v době DV jsou zákonní zástupci povinni omlouvat neúčast svých dětí na výuce třídnímu učiteli (nemoc, rodinné důvody atd.)

2) Komunikace učitelů se zákonnými zástupci bude probíhat přes aplikaci Bakalář/Komens

3) V tomto termínu se DV netýká:

 • I. stupeň – HV, TV, VV, PČ

 • II. stupeň – HV, TV, VV, PČ, VZ, VO, EV

4) V případě, že nemají žáci k dispozici technické vybavení (notebook, tablet, počítač, telefon), mohou zákonní zástupci kontaktovat vedení školy. Je možno využít v omezené míře zápůjční fond školy.

5) V případě, že žáci nemají připojení k internetu, budou jim připraveny pracovní listy a úkoly na dobu DV. Vyzvednutí těchto materiálů bude možné vždy po předchozí domluvě s vyučujícími v úterý a ve čtvrtek od 08.00 do 10.00 hodin. Při vyzvedávání materiálů zvoňte prosím na kancelář školy.

I. stupeň

 • Zadávání úkolů bude probíhat podle informací třídního učitele.

II. stupeň

 • DV bude probíhat podle platného rozvrhu hodin. Jednotliví vyučující svým žákům upřesní systém práce ve svém předmětu (přes EŽK nebo Google Classroom).

Všem žákům budou od zítřejšího dne (14. 10. 2020) automaticky odhlášeny obědy. V případě, že máte zájem, aby se dítě stravovalo ve školní jídelně, je nutné obědy zítra, to je 14. 10. 2020 opět přihlásit na telefonním čísle 581 204 085. Jídlo bude žákům vydáváno za zpřísněných hygienických podmínek v době od 11.00 do 12.30 hodin a bude určeno pouze k přímé spotřebě. Obědy nebudou vydávány do jídlonosičů. Připomeňte dětem, že vstup do školní jídelny je pouze z ulice Kozlovská a je nutná ochrana úst a nosu.

INFORMACE TECHNICKÝCH SLUŽEB KE SBĚRU PAPÍRU

I v letošním školním roce 2020/2021 realizují Technické služby města Přerova, s.r.o. (dále TSMPr) ve spolupráci se Statutárním městem Přerov projekt Sběr papíru v základních a mateřských školách na území města Přerova.

Soutěž ve sběru papíru bude probíhat v termínu od 1. 10. 2020 do 28. 5. 2021.Předpokládané slavnostní vyhlášení proběhne v druhé polovině měsíce června 2021.

Starý papír (pouze noviny časopisy a knihy; nikoli kartony, obalový papírový materiál či firemní odpad) mohou žáci/rodiče/rodinní příslušníci v rámci soutěže odevzdávat ve sběrných dvorech (v provozní době), tj. sběrný dvůr Na Hrázi 17 a sběrný dvůr Želatovská. V případě odevzdávaného papíru s hmotností větší než 100 kg je možné využít také skládku v Žeravicích (taktéž v provozní době).


Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19:

Na základě manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke covid-19 vydané MŠMT představujeme organizaci výuky v začátku tohoto školního roku.

Základní obecná ustanovení:

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu.

 • Skupinová izolace ve škole není úplně možná, opatřením půjdeme naproti a zároveň v případě zhoršení epidemiologické situace budeme pravidla měnit dle „semaforu“ Ministerstva zdravotnictví.

 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy, nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních.

 • Škola zajistí dodržování základních hygienických pravidel, dezinfekci rukou, úklid a dezinfekci všech povrchů a prostor školy vícekrát denně dle manuálu MŠMT.

Rodiče:

 • Žádáme rodiče, aby do budovy školy nevstupovali. Výjimečně první školní den k vyřízení potřebných záležitostí.

 • Rodičům žáků prvních tříd bude vstup umožněn, a to pouze první den při slavnostním zahájení školní docházky. Pokud chcete doprovázet své dítě v prvním týdnu, bude rodičům umožněn vstup do školy v 8 hodin společně s dítětem. V případě dřívějšího příchodu předáte své dítě u vstupu do školy pověřenému pedagogickému pracovníkovi, který ho doprovodí do třídy. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny nevstupujte do prostoru šaten.

 • Rodiče z jiných ročníků a tříd kontaktují příslušné oddělení školní družiny u vstupu do budovy nebo v zádveří školy.

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

 • Při zahájení školního roku je nutná aktualizace kontaktů na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků (telefonní čísla a e-maily). Aktualizujte u třídních učitelů žáků.

 • Škola upozorňuje rodiče žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Žáci:

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, oddělení, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Doporučujeme časté mytí rukou mýdlem.

Opatření pro výuku:

 • Budeme se snažit minimalizovat potkávání žáků prvního a druhého stupně v budově školy.

 • Žáci druhého stupně se přesouvat budou. V případě zhoršení epidemiologické situace může dojít k úpravám (na základě opatření vyplývajících ze „semaforu“), např. k výuce pouze v kmenových třídách apod.

Opatření pro stravování:

 • Není v možnostech školy zajistit úplné oddělení žáků při školním stravování.

 • Žáci si nebudou samostatně odebírat příbory z hromadného zásobníku.

 • Pitný režim z hygienických důvodů na 1. stupni fungovat nebude, vybavte děti přiměřeným množstvím tekutin podle délky vyučování.

Opatření pro školní družinu:

 • Provoz školní družiny bude zahájen standardně. Některá oddělení školní družiny budou tvořena žáky dvou tříd.

Opatření pro kroužky:

 • Budou zahájeny standardně, nejsou zakázány.

 • Budeme se snažit kroužky organizovat po třídách, případně po ročnících.

 • Ministerstvo doporučuje zvážit jejich realizaci, v případě zhoršení hygienické situace na to budeme reagovat dle aktuálních doporučení (např. kroužky upravíme do skupin nebo zrušíme).

Případný výskyt covid-19:

 • Škola zajistí „oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních “, zajistí dohled zletilé fyzické osoby.

 • V případě výskytu onemocnění školu zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS.

 • Škola poskytne vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

Povinností žáků a zákonných zástupců je pravidelně sledovat informace, které škola poskytuje prostřednictvím elektronické žákovské knížky, webových stránek školy (popřípadě stránek třídy) nebo písemných sdělení např. v Deníku žáka.

SEZNAM POTŘEBNÝCH POMŮCEK PRO ŠK. ROK 2020/2021

VÍTEJTE NA NAŠEM NOVÉM WEBU! Obsah webu postupně přidáváme a ladíme - děkujeme za pochopení. Starší web školy (archiv) najdete na old.zstravnik.cz.

Starší web školy (archiv) najdete na old.zstravnik.cz.