OŠETŘOVNÉ - aktuální informace k ošetřovnému při zavření škol od 27. února 2021
Odkaz k informacím na stránky ČSSZ: https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

DŮLEŽITÉ!!! INFORMACE O VYDÁNÍ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ - celý dokument zde.

Od pondělí 01.02.2021 až do odvolání bude výuka probíhat stejně jako dosud - tzn. 1. a 2. třídy prezenčně, 3. - 9. třídy distančně.

DRUŽINKOVÝ INSPIROMAT

https://druzinkovy-inspiromat.webnode.cz/Inspirujte se mnoha zajímavými aktivitami již na víkend! Přejeme spoustu zajímavých zážitků, objevů, radosti z tvoření, legrace a hlavně zábavy :)
kolektiv vychovatelek ŠD


Na obrázku jsou kreslené pokyny pro děti, jak se chovat v době coronavirové epidemie.
Na obrázku jsou kreslené pokyny pro děti, jak se chovat v době coronavirové epidemie.

Povinností žáků a zákonných zástupců je pravidelně sledovat informace, které škola poskytuje prostřednictvím elektronické žákovské knížky, webových stránek školy (popřípadě stránek třídy) nebo písemných sdělení např. v Deníku žáka.

DISTANČNÍ VÝUKA - WEBY TŘÍD A VYUČUJÍCÍCH

Upozorňujeme na ukončení provozu školní hřiště od 01. 11. 2020, platí zákaz vstupu!!!

OŠETŘOVNÉ – důležité informace:

Aktuální informace pro rodiče:
Postup při žádosti o ošetřovné z důvodu uzavření škol od 14. 10. 2020, viz odkaz:

https://www.mpsv.cz/web/cz/osetrovne

Další informace pro rodiče k vyplnění formuláře:

Název: Základní škola Přerov, Trávník 27

IČO: 45180091

Ulice, č.p./č.o.: Trávník 165/27

Obec, PSČ: Přerov, 75002

INFORMACE TECHNICKÝCH SLUŽEB KE SBĚRU PAPÍRU

I v letošním školním roce 2020/2021 realizují Technické služby města Přerova, s.r.o. (dále TSMPr) ve spolupráci se Statutárním městem Přerov projekt Sběr papíru v základních a mateřských školách na území města Přerova.

Soutěž ve sběru papíru bude probíhat v termínu od 1. 10. 2020 do 28. 5. 2021.Předpokládané slavnostní vyhlášení proběhne v druhé polovině měsíce června 2021.

Starý papír (pouze noviny časopisy a knihy; nikoli kartony, obalový papírový materiál či firemní odpad) mohou žáci/rodiče/rodinní příslušníci v rámci soutěže odevzdávat ve sběrných dvorech (v provozní době), tj. sběrný dvůr Na Hrázi 17 a sběrný dvůr Želatovská. V případě odevzdávaného papíru s hmotností větší než 100 kg je možné využít také skládku v Žeravicích (taktéž v provozní době).


Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19:

Na základě manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke covid-19 vydané MŠMT představujeme organizaci výuky v začátku tohoto školního roku.

Základní obecná ustanovení:

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu.

 • Skupinová izolace ve škole není úplně možná, opatřením půjdeme naproti a zároveň v případě zhoršení epidemiologické situace budeme pravidla měnit dle „semaforu“ Ministerstva zdravotnictví.

 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy, nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních.

 • Škola zajistí dodržování základních hygienických pravidel, dezinfekci rukou, úklid a dezinfekci všech povrchů a prostor školy vícekrát denně dle manuálu MŠMT.

Rodiče:

 • Žádáme rodiče, aby do budovy školy nevstupovali. Výjimečně první školní den k vyřízení potřebných záležitostí.

 • Rodičům žáků prvních tříd bude vstup umožněn, a to pouze první den při slavnostním zahájení školní docházky. Pokud chcete doprovázet své dítě v prvním týdnu, bude rodičům umožněn vstup do školy v 8 hodin společně s dítětem. V případě dřívějšího příchodu předáte své dítě u vstupu do školy pověřenému pedagogickému pracovníkovi, který ho doprovodí do třídy. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny nevstupujte do prostoru šaten.

 • Rodiče z jiných ročníků a tříd kontaktují příslušné oddělení školní družiny u vstupu do budovy nebo v zádveří školy.

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

 • Při zahájení školního roku je nutná aktualizace kontaktů na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků (telefonní čísla a e-maily). Aktualizujte u třídních učitelů žáků.

 • Škola upozorňuje rodiče žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Žáci:

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, oddělení, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Doporučujeme časté mytí rukou mýdlem.

Opatření pro výuku:

 • Budeme se snažit minimalizovat potkávání žáků prvního a druhého stupně v budově školy.

 • Žáci druhého stupně se přesouvat budou. V případě zhoršení epidemiologické situace může dojít k úpravám (na základě opatření vyplývajících ze „semaforu“), např. k výuce pouze v kmenových třídách apod.

Opatření pro stravování:

 • Není v možnostech školy zajistit úplné oddělení žáků při školním stravování.

 • Žáci si nebudou samostatně odebírat příbory z hromadného zásobníku.

 • Pitný režim z hygienických důvodů na 1. stupni fungovat nebude, vybavte děti přiměřeným množstvím tekutin podle délky vyučování.

Opatření pro školní družinu:

 • Provoz školní družiny bude zahájen standardně. Některá oddělení školní družiny budou tvořena žáky dvou tříd.

Opatření pro kroužky:

 • Budou zahájeny standardně, nejsou zakázány.

 • Budeme se snažit kroužky organizovat po třídách, případně po ročnících.

 • Ministerstvo doporučuje zvážit jejich realizaci, v případě zhoršení hygienické situace na to budeme reagovat dle aktuálních doporučení (např. kroužky upravíme do skupin nebo zrušíme).

Případný výskyt covid-19:

 • Škola zajistí „oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních “, zajistí dohled zletilé fyzické osoby.

 • V případě výskytu onemocnění školu zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS.

 • Škola poskytne vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

SEZNAM POTŘEBNÝCH POMŮCEK PRO ŠK. ROK 2020/2021

VÍTEJTE NA NAŠEM NOVÉM WEBU! Obsah webu postupně přidáváme a ladíme - děkujeme za pochopení. Starší web školy (archiv) najdete na old.zstravnik.cz.

Starší web školy (archiv) najdete na old.zstravnik.cz.