EŽK Bakaláři
O ŠKOLE:

PŘEDADVENT VE ŠKOLE - dopolední aktivity, ČT 30. 11. 2023

Ve čtvrtek 30. 11. 2023 jsme se ve škole naladili na předvánoční atmosféru - celý den u nás probíhalo "Předadventní setkání". Dopoledne byly pro žáky 2. stupně připravené workshopy, do kterých se zapisovali podle svých zájmů, a ve kterých pracovali ve smíšených meziročníkových skupinách. Třídy 1. stupně pak měly tematickou výuku. Celé dopoledne bylo také věnováno rozvíjení čtenářské gramotnosti, a tak jsme na naší škole přivítali několik současných autorů, se kterými se děti mohly seznámit na besedách. Děkujeme tímto Markétě Harasimové, Petře Braunové, Jiřímu Wolkeru Procházkovi a Janu Opatřilovi za zajímavé besedy a za čas, který našim žákům věnovali. Podle prvních ohlasů se žákům dopoledne líbilo, což nás těší. Ostatně, fotky mluví za vše...

NAŠE  ŽÁKYNĚ POSTOUPILA DO CELOSTÁTNÍHO FINÁLE LOGICKÉ OLYMPIÁDY!!!

V letošním školním roce se do Logické olympiády zapojilo přes 100 000 žáků z celé České republiky. Naším pěti žákům (v rámci 3. - 9. tříd) se vydařilo probojovat základní částí do krajského kola. V pátek 03. 11. 20230se tedy tito semifinalisté zúčastnili krajského kola Logické olympiády v Prostějově, kde se zaslouženě jedna z nich chopila stříbrné medaile. Adélce Mohaplové z 5. A se totiž podařilo vybojovat úžasné druhé místo! Gratulujeme k postupu do finále, které se uskuteční v Poslanecké sněmovně v Parlamentu v Praze a přejeme hodně štěstí!  


Soutěžilo se i v kategorii  A1 (1. ročník ZŠ) a A2 (2.ročník ZŠ). V kategorii A1 se do soutěže zapojilo v našem kraji zapojilo 193 řešitelů a několik našich žáků se umístilo na předních místech: Jan Tkadlec (1.D) na 1.- 3. místě v kraji, Sebastien Millien (1.C) na 4. místě v kraji, Markéta Hojná (1.D) na 7- 14. místě v kraji, Vojtěch Bomer  (1.D) a Tomáš Zikán (1.B) na 15 - 25. místě v kraji.

V kategorii A2 se do soutěže zapojilo v našem kraji zapojilo 229 řešitelů a z našich žáků se umístil na předních místech Tomáš Navrátil (2.C) na 11.- 28. místě v kraji. Všem blahopřejeme!

HALLOWEENSKÉ ODPOLEDNE ŠKOLNÍ DRUŽINY, ÚT 31. 10. 2023

UKONČENÍ PROVOZU ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ

Provoz školního hřiště byl ukončen - na hřiště platí ZÁKAZ VSTUPU!

FOTKY Z AKTIVIT ŠKOLNÍ DRUŽINY V ZÁŘÍ A ŘÍJNU 2023!

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2023/2024
ŘÍJEN 2023

ŠKOLNÍ DRUŽINA 2023/2024
ZÁŘÍ 2023

PROJEKT ERASMUS + „COMPASS BYL UKONČEN

Roční PROJEKT ERASMUS + „COMPASS“, kterého se naše škola ve školním roce 2022/23 aktivně účastnila, BYL UKONČEN.

   Učitelský projektový tým naší školy, spolu s našimi žáky, získal nové environmentální kompetence, stejně jako znalosti a dovednosti pro zařazení nových tělovýchovných aktivit do vyučovacího procesu, které mají pozitivní vliv na zdraví dětí.
    Rádi bychom poděkovali Evropské unii, Nadaci Tempus za zajištění financování projektu a také našim projektovým partnerům:  „Vzdělávacímu centru Oblak Žirafa“, Srbsko, koordinátorovi projektu a „Osnovne škole Branko Radičević“ Srbsko.
    Obzvláště bychom chtěli poděkovat rodičům našich žáků za jejich spolupráci v projektových aktivitách, kterých se zúčastnili spolu se svými dětmi.
Na hlavních webových stránkách projektu COMPASS (www.compasseu.rs) se můžete seznámit se vším, co jsme v průběhu celého roku zvládli uskutečnit. Také zde najdete  hlavní výstupy projektu v anglickém jazyce.

Na webových stránkách naší školy v části:  Projekty - naleznete nejdůležitější informace o projektu také v českém jazyce.

OPĚT JSME MĚLI "DEN PRO TŘÍDU"

V loňském školním roce jsme vyzkoušeli novinku - Den pro třídu. A protože se tento nápad všem zalíbil, stane se z něj naše nová tradice. Letos jsme Den pro třídu naplánovali na pátek 29.09.2023. Každá třída měl svůj program - někdo jel na výlet, někdo na procházku, některé třídy byly v kině, některé měly nejrůznější aktivity. Ale bez ohledu na program si tento den užili všichni, jak aspoň doufáme. A tady jsou fotky od některých tříd:

ZÁŘÍ V DUCHU ŠKOLNÍCH VOLEB

Pozitivní ohlasy v loňském školní roce nás dovedly na myšlenku uskutečnit volby i letos. Žáci 3. - 9. ročníků se tedy na základě dobrovolnosti přihlásili jako kandidáti a z těchto dobrovolníků pak spolužáci vybrali zástupce jednotlivých tříd. Samotné volby, které se konaly 15. září, se nesly v duchu volebních lístků, plenty i volební urny. Děti tak získaly ranou zkušenost se samotnými pravidly voleb, demokratickým myšlením či přijímáním zodpovědnosti. Jak to dětem šlo? To si můžete sami prohlédnout ve fotogalerii zde. Zvolení zástupci tříd se prostřednictvím voleb stali plnohodnotnými členy ŽP a již od října se pravidelně scházíme vždy v pondělí od 7.00 hod. Schůzky jsou již v plném proudu a samotní žáci tak mají příležitost podílet se na chodu školy. Těšíme se na nové nápady od nových i ostřílených Parlamenťáků v novém školním roce!

P. uč. Dokládalová, Papežíková a Kolihová.

DĚKUJEME NAŠIM ŽÁKŮM A ŽÁKYNÍM ZA REPREZENTACI ŠKOLY V PŘESPOLNÍM BĚHU

Letos se opět pořádal závod v Přespolním běhu ve Všechovicích. Naše škola se zúčastnila v kategoriích mladší žáků a žákyň a starších žáků a žákyň. Ve velké konkurenci 11 - 13 škol jsme se umístili následovně:

Všem reprezentantům blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy

Mgr. Michal Zimčík

PODROBNÉ INFORMACE A POKYNY KE SBĚRU PAPÍRU A BATERIÍ

Vážení rodiče,

pro školní rok 2023/24 Technické služby města Přerova, Na Hrázi 17, Přerov opět vyhlásily sběr starého papíru. Sběr papíru ve složení noviny, časopisy, kancelářský papír, staré knihy atd. probíhá v období od 2. 10. 2023 do 31. 5. 2024. Sběrový papír mohou žáci s rodiči odevzdávat na sběrném dvoře, provozovaném kupujícím, a to na ulici Na Hrázi 17.  Evidenci na sběrných dvorech povede kupující a to tak, že na potvrzení o převzetí surovin ve sběrném dvoře uvede název školy nebo školky a třídu, na kterou bude sběrový papír evidován. Dále zde bude uvedeno množství sběru a datum odevzdání. Každý, kdo odevzdává sběrový papír, si musí překontrolovat údaje na dokladu o převzetí surovin. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Evidenci jednotlivých žáků, kteří odevzdávají sběrový papír na sběrném dvoře, povede škola.

Soutěžní kategorie:

Vyhodnocení sběru starého papíru proběhne počátkem měsíce června 2024. Slavnostní vyhlášení a předání cen za účasti vedení města a Technických služeb proběhne v 2. polovině měsíce června 2024 – termín bude upřesněn.

ADAPTAČNÍ KURZ 6. TŘÍD SE NESL V DUCHU HESLA „SPOLEČNĚ“

"Ve středu 6. září se konal pro žáky našich 6. tříd adaptační kurz. Hned o půl osmé ráno jsme se sešli před školou a SPOLEČNĚ vyrazili na procházku do Prosenic. Cesta, která vedla podél Bečvy lužními porosty Žebračky, kolem luk a polí, nám za doprovodu veselého švitoření rychle utíkala a množství ranní rosy v trávě a zesilující sluneční paprsky dávaly příslib krásného pozdně letního dne." - pokračování textu po rozkliknutí rozbalovací nabídky

Již během putování jedna z lesních pěšin poskytla suchý a široký prostor k prvním seznamovacím hrám. Po příchodu do cíle, sportovního areálu v Prosenicích, jsme po občerstvovací pauze zahájili SPOLEČNĚ aktivity s cílem poznat se vzájemně jak v rámci ročníku, tak třídního kolektivu. Děti si vyzkoušely hry na navázání kontaktů, spolupráci, vnímání se navzájem, učení se respektu k druhým, prožití radosti ze SPOLEČNĚ dosaženého cíle. 

Před námi už se ale rýsovala vidina něčeho pořádného k snědku, proto jsme se vydali na zpáteční cestu. Během ní jsme se museli popasovat s „klíšťáky“ (= rozuměj kolíčky) zákeřně se přesouvajícími mezi účastníky. A tak jsme za rekordní čas dorazili na přerovskou lagunu, kde nás už pan majitel Bašty u Dokládalů čekal s připravenými špekáčky, chlebem, hořčicí a kečupem. Naším úkolem už bylo si na připraveném ohni pouze špekáčky opéct, což se ukázalo také jako výzva. K úplnému uspokojení svých chuťových pohárků někteří ještě využili otevřené občerstvení. Za skvělý servis tímto manželům Dokládalovým moc děkujeme! 

Řádně posilněni jsme se SPOLEČNĚ přesunuli na zpevněné hřiště, kde se děti prostřednictvím stavby dřevěné věže nebo potrubí učily trpělivosti, vzájemnému naslouchání a komunikaci v třídním kolektivu. Ale to už se náš čas pomalu naplnil a my se museli vrátit ke škole, kde jsme akci ukončili. 

Následující den byl vyhrazen nejen na dotažení třídnických prací, ale také na reflexi středečního kurzu a další aktivity podporující seznámení a budování zdravých vztahů ve třídě.

SPOLEČNĚ jsme si oba dny snad všichni užili a adaptační kurz poskytl dětem i jejich pedagogům dobrý základ vzájemných vztahů, které budou následující čtyři roky rozvíjet a upevňovat. Velké poděkování patří i třídním učitelkám a asistentkám, které se všech naplánovaných aktivit zhostily za maximálního nasazení a doplnění vlastní kreativitou a pedagogickým citem.

Za organizátorky adaptačního kurzu Mgr. Kateřina Riedlová a Mgr. Martina DokládalováDĚTI Z TRÁVNÍČKU JSOU V LETOŠNÍM ŠKOLNÍM ROCE UŽ ZASE V AKCI.

V neděli 17.9.2023 členové DFS Trávníček vystoupili v rámci komponovaného pořadu: „Jaro Hané“ na Hodech v Prostějově. Fotky z akce najdete tady.

Teď už nás čekají další akce a vystoupení a také nácvik nového programu.

Připomínáme, že Trávníček je také v nabídce našich školních kroužků a scházíme se ve středu( mladší děti) a v pátek (starší děti). Krásné hanácké kroje jsou našim školním majetkem a dětem je zapůjčujeme na akce. Ještě stále máte možnost se k nám přidat...

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Vážení rodiče,
připravili jsme pro Vás a Vaše děti novou nabídku školních zájmových kroužků na šk. r. 2023/24 - najdete ji tady.

Věříme, že Vás naše nabídka mimoškolních aktivit zaujme a dětem smysluplně vyplní jejich volný čas. 

FOTKY ZE SLAVNOSTNÍHO PŘIVÍTÁNÍ 1. TŘÍD

Na pondělí 04.09.2023 jsmesi pro naše prvňáčky nachystali slavnostní zahájení školního roku na naší školní zahradě. Doufáme, že si děti i rodiče tento důležitý okamžik užili a děti se do školy těšily, těší a těšit budou.
A tady jsou fotky.  

SEZNAM ŠKOLNÍCH POMŮCEK PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Na tomto odkazu máte seznam pomůcek pro školní rok 2023/2024. A připomínáme, že z hygienických důvodů je do seznamu zařazena nutnost koupit sluchátka k PC - podrobnosti jsou u jednotlivých ročníků (netýká se žáků, kteří už ve škole sluchátka mají z tohoto školního roku).

AKTUALIZOVALI JSME FOTOGALERII - CO PŘIBYLO?

OLYMPIÁDA PRO 6. - 9. TŘÍDY, ÚT 27.06.2023 1.část (fotky od Tobíáše M.)

OLYMPIÁDA PRO 6. - 9. TŘÍDY, ÚT 27.06.2023 2.část (fotky od D.Vaculíkové)

OLYMPIÁDA PRO 6. - 9. TŘÍDY, ÚT 27.06.2023 3.část (fotky od D.Vaculíkové)

PLES DEVÁŤÁKŮ 3.část (fotky od Anežky M.)

2.A - výlet - Troubky, červen 2023

BLAHOPŘEJEME MATYÁŠI DVOŘÁKOVI, RÍŠOVI A ADAMOVI OSLANCOVÝM K MISTROVSKÉMU TITULU 

Dostali jsme email od jejich trenéra:
"O víkendu se kluci stali s dvěma kamarády z Brna, Mistry České republiky na párové čtyřce s kormidelníkem ve veslování. Závody se konaly na veslařském kanále v Račicích. Tento finálový parádní závod je zaznamenám na YouTube v čase 35:00:00 od a předávání medailí 45:10:00. Video zde: MČR žactva 2023 - 11:25-13:10 - YouTube!"
Blahopřejeme a přejeme spoustu dalších skvělých sportovních úspěchů.BLAHOPŘEJEME KATEŘINĚ NAVRÁTILOVÉ K VÍTĚZSTVÍ V TURNAJI VE FLORBALE

Ve dnech 02.06.- 04.06.2023 se Katka zúčastnila s florbalovým týmem FBC Letka  Štěpánkovice (Opava) OSTRAVA CUPU 2023, se kterým vyhrály 1. místo. ve finále holky vyhrály 4:2 a Katka dala hattrick.
Blahopřejeme, a protože Katka odchází na sportovní školu, moc děkujeme za reprezentaci školy ve všech sportovních soutežích, kterých se Katka za naši školu zúčastnila a ve kterých výrazně přispěla ke skvělým výsledkům našich týmů. A přejeme hodně dalších úspěchů ve sportu.

1.A ZÍSKALA CERTIFIKÁT V PROJEKTU
"LES VE ŠKOLE"!

PARLAMENT PRO PARLAMENT - 1. STUPEŇ

"Tak jak je důležité dělat radost druhým lidem, tak stejně nesmíme zapomínat i na sebe. A protože je za námi úspěšný školní rok plný akcí školy, rozhodli jsme se uspořádat akci "Parlament pro parlament". Parlamenťáci navštívili přerovskou cukrárnu a řádně se odměnili pohárem dle vlastní chuti. Vždyť přeci aktivně se podílet na chodu školy, organizovat či vypomáhat na nejrůznějších akcích, komunikovat a diskutovat s dospělými je velká zábava, ale občas i dřina...

Milí Parlamenťáci, byli jste skvělí a těšíme se na vaše nové nápady v příštím školním roce!

S pozdravem a přáním hezkých prázdnin,

p. uč. Dokládalová a p. asistentka Kolihová."

NADANÍ ŽÁCI Z 1.- 3. TŘÍD BYLI NA EXKURZI V PEVNOSTI POZNÁNÍ OLOMOUC

"S blížícím se koncem školního roku se vybraní žáci ze všech prvních, druhých a třetích ročníků vydali na výlet. V rámci rozvoje logického myšlení je v pondělí 19. 6. čekala návštěva Pevnosti poznání v Olomouci. Před samotným začátkem se s vervou pustili do vymýšlení příběhů na dané téma a zapojili tak svou fantazii již ve škole. Cestu vlakem si krátili rozehřívacím zašifrovaným vzkazem od paní učitelky a následoval samotný vzdělávací program “Tvary světa”. Děti byly rozděleny do týmů a pokoušely se rozluštit nejrůznější úlohy. Nechyběla ani expozice “Rozum v hrsti”, kde se ukrývaly nejrůznější logické hry, labyrinty či hlavolamy, ale také samotná návštěva Planetária. Závěrem se tedy ponořily do vesmírného příběhu křečka a prohloubily tak své bohaté znalosti. " Mgr. Martina Dokládalová
Fotky najdete zde.

NADANÍ ŽÁCI ZE 4. TŘÍD A 5.A BYLI NA EXKURZI V PEVNOSTI POZNÁNÍ OLOMOUC

"S blížícím se koncem školního roku se vybraní žáci ze tříd 4.A, 4.B, 4.C a 5.A vydali na výlet. V rámci rozvoje logického myšlení je v pondělí 12. 6. čekala návštěva Pevnosti poznání v Olomouci. Před samotným začátkem se s vervou pustili do vymýšlení příběhů na dané téma a zapojili tak svou fantazii již ve škole. Cestu vlakem si krátili rozehřívacím zašifrovaným vzkazem od paní učitelky a následoval samotný vzdělávací program “Tajemství šifer”. Děti byly rozděleny do týmů a pokoušely se vyluštit nejrůznější šifry za účelem otevření truhly s odměnou. Nechyběla ani expozice “Rozum v hrsti”, kde se ukrývaly nejrůznější logické hry, labyrinty či hlavolamy, ale také samotná návštěva Planetária. Závěrem se tedy ponořily do světa Vesmíru a prohloubily tak své bohaté znalosti. " Mgr. Martina Dokládalová
Fotky najdete zde.

NADANÍ ŽÁCI Z 5. TŘÍD BYLI NA EXKURZI V PEVNOSTI POZNÁNÍ OLOMOUC

"S blížícím se školním rokem se v úterý 30.5. vybráni žáci ze tříd 5.B, 5.C a 5.D vydali na výlet. V rámci rozvoje logického myšlení je čekala návštěva Pevnosti poznání v Olomouci. Cestu ve vlaku si krátili rozehřívacím zašifrovaným vzkazem od paní učitelky a následoval samotný vzdělávací program “Tajemství šifer”. Děti byly rozděleny do týmů a pokoušely se vyluštit nejrůznější šifry za účelem otevření truhly s odměnou. Nechyběla ani expozice “Rozum v hrsti”, kde se ukrývaly nejrůznější logické hry, labyrinty či hlavolamy, ale také samotná návštěva Planetária. Závěrem se tedy ponořily do světa Vesmíru a prohloubily tak své bohaté znalosti." Mgr. Martina Dokládalová
Fotky najdete zde.

ČERVNOVÁ VYSTOUPENÍ DFS TRÁVNÍČEK

PLES DEVÁŤÁKŮ  - PÁTEK 09.06.2023

"PLES DEVÁŤÁKŮ

Jedním slovem "NÁDHERA". Naši deváťáci se "hodili do gala" a málem jsme je ani nepoznali. Košile, smokingy, společenské šaty a u některých dam dokonce i podpatky a plesové účesy. Proběhla ukázka standardních a latinskoamerických tanců, výuka BLUES, společné hry, raut, tombola, focení ve fotokoutku, přípitek i závěrečná after party. 

Všem, kteří na ples dorazili, bych chtěla poděkovat za fajn uvolněnou atmosféru. Zvláštní poděkování patří paní Kamile Lesákové a panu Petru Orálkovi, kteří se postarali o naprosto nezapomenutelný zážitek, ukázali žákům, jak má správně vypadat společenský tanec v párech a naučili je BLUES, což ze začátku vypadalo jako jednoduchý úkol, ale opak byl pravdou.
V neposlední řadě bych chtěla poděkovat našim školním fotografům, Peťovi a Anežce ze 7. C, kteří se statečně poprali s tímto nelehkým úkolem. 

Parlamenťáckým akcím pro letošní školní rok odzvonilo. 

A co bude dál? "

Za (Ó)Travňáky Mgr. Hana Kadlecová 

LETNÍ OLYMPIÁDA ŠKOLNÍ DRUŽINY  - PÁTEK 02.06.2023

DFS TRÁVNÍČEK VYSTUPOVAL NA PŘEHLÍDCE V DUBŇANECH

Děti z Trávníčku se v sobotu 27.5.2023 zúčastnily přehlídky folklorních souborů „V tom dubňanském hájku“ v Dubńanech u Hodonína. Mohli jsme se tak setkat s kamarády a tanečníky z jiných folklorních souborů z Moravy a o nádherné kroje a skvělá vystoupení nebyla vůbec nouze. Také jsme si v průběhu odpoledne vyzkoušeli, jak se tluče máslo, a vytvořili si hezké výrobky na památku v dílničkách! Ale to hlavní byl tanec a zpěv...a také jsme viděli soutěž mladých verbířů! Děkujeme moc rodičům za doprovod a podporu na akci!!!

Na reportáž regionální televize se můžete podívat zde. A fotky najdete na tomto odkazu.

KVĚTEN 2023 - ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT: "POVEDLO SE!! :-)  Máme za sebou pro nás parlamenťáky náročný měsíc květen."

1) Vymysleli jsme projekty pro třídu s tématem KVĚTEN. Ani ve snu nás nenapadlo, jak kreativní a nápadité třídy ve škole a zejména na druhém stupni máme. Témata projektů, jejich vzhled a barevnost nás absolutně ohromily. Nedokážeme absolutně říct, který je nejhezčí, protože každý má své kouzlo. Jedním slovem jsou prostě BOMBA. No posuďte sami. 

2) Uspořádali jsme charitativní sbírku "Kytičky štěstí pro onkoláčky". Vybrali jsme neuvěřitelných 9000 Kč. Spadla nám brada, je to úžasné a tolik jsme ani nečekali. Více slov netřeba, snad už jen: "OBROVSKÉ DÍKY VŠEM, KTEŘÍ SE ZAPOJILI A ALESPOŇ MALOU ČÁSTKOU PŘISPĚLI."

3) Jeli jsme předat peníze do FNOL. Udělali jsme si menší výlet vlakem a tramvají a v rychlosti si prohlédli krásy Olomouce. Paní Mihalová nám vysvětlila, jak to na oddělení chodí a co všechno Šance zaštiťuje. Přesvědčili jsme se, že se naše peníze určitě využijí na správném místě. Vykouzlili jsme nejeden úsměv na tváři, a proto jsme se i my vraceli s dobrou náladou. 

Teď už nás čeká jen Ples deváťáků a pak už můžeme v klidu a pohodě zamávat letošnímu "parlamenťáckému" školnímu roku.
Zvládli jsme to, jsme vyčerpaní, unavení, ale neskutečně pyšní na to, co všechno jsme letos stihli.
Za (Ó)Travňáky Mgr. Hana Kadlecová

NA EKOLOGICKÝCH DNECH OLOMOUC JSME PREZENTOVALI NÁŠ PROJEKT ERASMUS+:"COMPASS"

V sobotu 29. 04. 2023 se konaly již tradiční Ekologické dny Olomouc s tématem: požár/tradice a transformace v proměnách společnosti a přírody (web akce). EDO jsou největším environmentálním festivalem v České republice. Zde jsme prezentovali naši školu a program Ekoškola a také aktivity projektu Erasmus +: "Compass". Byli jsme osloveni pořadateli akce jako jediná škola v Olomouckém kraji, na což jsme moc pyšní!

V našem  školním stánku si návštěvníci mohli vyzkoušet práci s mikroskopem, hru: "Co nepatří do kompostu“, vyrobit si hudební nástroj z odpadu a prohlédnout si návrhy našich malých školních módních návrhářů na "Recyklomódu". Návštěvníkům naši nejmladší žáci zahráli na Sluňákově také ponožkové divadýlko, kde představili program: "Les ve škole a škola v lese.". Také jsme prezentovali aktivity našeho projektu: "Compass" včetně možnosti fitness testování a propojení EVVO aktivit s tělovýchovnými činnostmi.


I přes počáteční nepřízeň počasí se nám prezentace školy velice vydařila a u návštěvníků sklidila kladné ohlasy. Moc děkujeme Sofince, Verunce, Mikimu a Viktorce z Ekotýmu za reprezentaci naší školy a rodičům za pomoc!

Na fotky se můžete podívat tady.


SLÍBENÉ FOTKY ZE DNE OTEVŘENÝCH DVEŘÍ JSOU TADY!

Ve čtvrtek 27.04.2023 jste se mohli přijít podívat, jak to u nás ve škole vypadá, a co všechno se tam děje během vyučování i mimo něj. Přišlo Vás hodně a tak máme i hodně fotek - pořád bylo co fotit a náš sedmičlenný fotografický tým se něco naběhal... Ještě jednou děkujeme všem, kteří jste k nám dorazili - Váš zájem nás potěšil. A doufáme, že jste si odpoledne s námi užili a ve škole se Vám líbilo. A pokud jste u nás nebyli, podívejte se aspoň na fotky...

FOTKY Z MÓDNÍ PŘEHLÍDKY "RECYKLO MÓDA"

Den otevřených dvěří na na ší škole ve čtvrtek 27.04.2023 probíhal už
od rána. A o velké přestávce se mohli všichni žáci přijít podívat na módní přehlídku "Recyklo móda". A jaké modely se na "přehlídkovím mole"
v přízemí školy objevily? Prohlédnout si je můžete tady.

FOTKY Z "TURNAJE TŘÍ KOUZELNÍKŮ" ŠD

"V pátek 28. 04. 2023 se to na školní zahradě hemžilo čarodějkami
a čaroději - Školní družina pořádala tradiční dubnovou akci, tentokrát pod názvem "Turnaj tří kouzelníků". Na fotky se můžete podívat tady.

NAŠI PRVŇÁČCI SE UČÍ PROGRAMOVAT

Programování se stává součástí výuky na základních školách, a to už na prvním stupni. Naši prvňáčci už dnes pracují s Bee botem – jednoduchou programovatelnou pomůckou, která slouží k výuce základů programování, informatiky a matematiky, ale své uplatnění najde i v ostatních předmětech. Při práci s Bee boty dochází k rozvoji informatického myšlení dětí, rozvíjí se logické myšlení, prostorové vnímání a představivost. Děti spolupracují ve skupině, vzájemně se učí, zkoušejí pracovat i samostatně. Práci s Bee boty zařazujeme napříč vyučovacími předměty. Děti tyto činnosti prožívají jako hru, ale ve skutečnosti se učí orientovat se v prostoru, rozvíjejí pravolevou orientaci, abstraktní i logické myšlení.

NÁŠ PROJEKT "THE WORLD OF FIVE SENSES" ZÍSKAL CERTIFIKÁT eTWINNING QUALITY LABEL!

V pátek 17. února 2023 proběhlo v Praze slavnostní předávání ocenění nejlepších projektů realizované na mezinárodní platformě eTwinning. P. uč. Štukavcová převzala certifikát kvality Quality Label za projekt "The world of  five senses". Blahopřejeme!

MÁME NOVÉ ODBORNÉ UČEBNY - PODÍVEJTE SE, JAK SE POVEDLY

Během července a srpna  proběhla ve škole další velká rekonstrukce, financovaná Magistrátem města Přerova - proběhla výměna páteřní sítě, máme nové serverovny, nově vybavené dva kabinety, ale hlavně máme zrekonstruované a nově vybavené čtyři učebny - dvě počítačové učebny, učebnu zeměpisu a přírodopisu. Všechny učebny jsme vizuálně propojili limetkově zelenou barvou, která je doplněná o barvy, které používáme i zde na webu. Počítačová učebna pro 2.stupeň je doplněná antracitovou a nachovou, učebna přirodopisu petrolejovou, počítačová učebna pro 1. stupeň světle modrou a zeměpis modro-šedou barvou. Všechny učebny jsou vybaveny dotykovou interaktivní tabulí, vizualizérem a dalšími přístroji pro moderní výuku. Dětem i vyučujícím se v učebnách líbí, a za to jsme rádi.

ROZVÍJÍME LOGICKÉ MYŠLENÍ DĚTÍ

Již několikátým rokem se na naší škole intenzivněji věnujeme práci s nadanými dětmi. Děje se tak převážně prostřednictvím speciální pedagožky, která si je vytahuje z běžných hodin a provádí výuku v menších vybraných skupinkách. Některé děti jsou totiž v určitých oblastech akcelerované a opakování učiva se pro ně může stávat nudou. V rámci těchto speciálních hodin si děti rozvíjí například logické myšlení, získávají nové vědomosti či dovednosti, čímž se podporuje aktivní zájem o vzdělávání.

SPOLUPRACUJEME S MASARYKOVOU UNIVERZITOU V BRNĚ

V loňském školním roce jsme začali spolupracovat s Masarykovou univerzitou v Brně, která se v rámci projektu zabývá identifikací a rozvojem nadaných dětí a to hned v první třídě. Mezi dětmi nastupující do povinné školní docházky jsou totiž velké rozdíly. Vyvstává pak potřeba tyto děti dále rozvíjet, aby mohli individuálně pokračovat v získávání nového učiva a zbytečně se tak nebrzdil jejich další případný rozvoj. U současných prvňáčků již proběhla diagnostika, která probíhala velmi hravou a pro děti zábavnou formou prostřednictvím tabletů. Stejně jako loňský školní rok se po vyhotovení výsledků vrháme do metodické výuky nadaných dětí nad rámec běžné výuky.

V CELOSTÁTNÍM KOLE LOGICKÉ OLYMPIÁDY JSME MĚLI SVÉHO ZÁSTUPCE 

Děkujeme Tomáši Pickovi z 5.B za reprezentaci školy a blahopřejeme ke skvělému výsledku - Tomáš obsadil 45. místo ze 65 soutěžících, kteří se probojovali do celostátního kola. 

Finále proběhlo v pondělí 28. listopadu 2022 v Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky pod záštitou předsedkyně sněmovny Markéty Pekarové Adamové. 

(fotky:https://www.logickaolympiada.cz/)

OBHÁJILI JSME TITUL EKOŠKOLA - JIŽ PO ČTVRTÉ - A TO DÍKY EKOTÝMU!

Na Staroměstské radnici v monumentálním Brožíkově sále si převzaly desítky dětí a učitelů vlajku symbolizující, že jejich škola patří mezi jádro mezinárodních Ekoškol. Byli u toho i členové našeho Ekotýmu, kteří převzali již ČTVRTOU vlajku Ekoškoly. Ta první visí na naší škole už  od roku 2012 - ano, je to ta zelená vlajka, o které si někteří myslí, že je to vlajka školy...:-)
Ekotýmu k úspěšnému obhájení titulu moc blahopřejeme a děkujeme za jejich tvrdou práci a reprezentaci školy na veřejnosti. A věříme, že si výlet do Prahy na slavnostní předání vlajky a ceritifkátu užili.

Projekt eTwinning na naší škole:

Od školního roku 2013/14 jsme zapojeni do programu eTwinning. Je to společenství evropských škol.  Je to platforma, přes kterou mohou učitelé z různých evropských zemí vzájemně komunikovat, spolupracovat, zapojovat se do projektů a sdílet své nápady. Aktivita eTwinning podporuje spolupráci škol postavenou na používání informačních a komunikačních technologií. Lze ji charakterizovat jako projekt, ve kterém dvě a více škol z různých zemí realizují vzdělávací aktivitu na dálku. 

Podrobnosti o projektu eTwinning:

2019 - 2020    2017 - 2018   2016 - 2017  2016  2015 - 2016  2014 - 2015  2013 - 2014

Povinností žáků a zákonných zástupců je pravidelně sledovat informace, které škola poskytuje prostřednictvím elektronické žákovské knížky, webových stránek školy (popřípadě stránek třídy) nebo písemných sdělení např. v Deníku žáka.

FacebookInstagram

Web školy do 31.8.2020 - archiv starších příspěvků najdete na adrese old.zstravnik.cz