Povinností žáků a zákonných zástupců je pravidelně sledovat informace, které škola poskytuje prostřednictvím elektronické žákovské knížky, webových stránek školy (popřípadě stránek třídy) nebo písemných sdělení např. v Deníku žáka.

Provoz školy ve školním roce 2020/2021 vzhledem ke Covid-19:

Na základě manuálu Provoz škol a školských zařízení ve školním roce 2020/21 vzhledem ke covid-19 vydané MŠMT představujeme organizaci výuky v začátku tohoto školního roku.

Základní obecná ustanovení:

 • Škola zahájí ve školním roce 2020/2021 svou činnost v plném rozsahu.

 • Skupinová izolace ve škole není úplně možná, opatřením půjdeme naproti a zároveň v případě zhoršení epidemiologické situace budeme pravidla měnit dle „semaforu“ Ministerstva zdravotnictví.

 • Nejsou stanovena žádná závazná plošná pravidla pro organizaci vstupu žáků do budovy školy a pohybu osob před budovou školy, nejsou stanovena žádná závazná plošná omezení počtu žáků ve třídách a odděleních.

 • Škola zajistí dodržování základních hygienických pravidel, dezinfekci rukou, úklid a dezinfekci všech povrchů a prostor školy vícekrát denně dle manuálu MŠMT.

Rodiče:

 • Žádáme rodiče, aby do budovy školy nevstupovali. Výjimečně první školní den k vyřízení potřebných záležitostí.

 • Rodičům žáků prvních tříd bude vstup umožněn, a to pouze první den při slavnostním zahájení školní docházky. Pokud chcete doprovázet své dítě v prvním týdnu, bude rodičům umožněn vstup do školy v 8 hodin společně s dítětem. V případě dřívějšího příchodu předáte své dítě u vstupu do školy pověřenému pedagogickému pracovníkovi, který ho doprovodí do třídy. Při vyzvedávání dětí ze školní družiny nevstupujte do prostoru šaten.

 • Rodiče z jiných ročníků a tříd kontaktují příslušné oddělení školní družiny u vstupu do budovy nebo v zádveří školy.

 • Od žáků se před prvním příchodem do školy nevyžaduje prohlášení o bezinfekčnosti.

 • Při zahájení školního roku je nutná aktualizace kontaktů na všechny účastníky vzdělávacího procesu včetně zákonných zástupců žáků (telefonní čísla a e-maily). Aktualizujte u třídních učitelů žáků.

 • Škola upozorňuje rodiče žáků, že osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do školy vstoupit.

Žáci:

 • U vstupu do budovy školy, v každé učebně, jídelně, oddělení, hygienickém zařízení, u tělocvičny jsou k dispozici prostředky k dezinfekci rukou v nádobách s dávkovačem. Doporučujeme časté mytí rukou mýdlem.

Opatření pro výuku:

 • Budeme se snažit minimalizovat potkávání žáků prvního a druhého stupně v budově školy.

 • Žáci druhého stupně se přesouvat budou. V případě zhoršení epidemiologické situace může dojít k úpravám (na základě opatření vyplývajících ze „semaforu“), např. k výuce pouze v kmenových třídách apod.

Opatření pro stravování:

 • Není v možnostech školy zajistit úplné oddělení žáků při školním stravování.

 • Žáci si nebudou samostatně odebírat příbory z hromadného zásobníku.

 • Pitný režim z hygienických důvodů na 1. stupni fungovat nebude, vybavte děti přiměřeným množstvím tekutin podle délky vyučování.

Opatření pro školní družinu:

 • Provoz školní družiny bude zahájen standardně. Některá oddělení školní družiny budou tvořena žáky dvou tříd.

Opatření pro kroužky:

 • Budou zahájeny standardně, nejsou zakázány.

 • Budeme se snažit kroužky organizovat po třídách, případně po ročnících.

 • Ministerstvo doporučuje zvážit jejich realizaci, v případě zhoršení hygienické situace na to budeme reagovat dle aktuálních doporučení (např. kroužky upravíme do skupin nebo zrušíme).

Případný výskyt covid-19:

 • Škola zajistí „oddělení žáka, který vykazuje známky akutního onemocnění od ostatních “, zajistí dohled zletilé fyzické osoby.

 • V případě výskytu onemocnění školu zpravidla kontaktuje příslušná KHS. Ta provádí epidemiologické šetření a sdělí škole další pokyny, popřípadě rozhodne o protiepidemických opatřeních. V případě výskytu onemocnění covid-19 se karanténa týká okruhu osob, které byly v rizikovém kontaktu. O okruhu těchto osob rozhoduje příslušná KHS.

 • Škola poskytne vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny žáků alespoň jedné třídy. Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání.

Žáci mají povinnost se distančně vzdělávat.

SEZNAM POTŘEBNÝCH POMŮCEK PRO ŠK. ROK 2020/2021

DISTANČNÍ VÝUKA - WEBY TŘÍD A VYUČUJÍCÍCH

ŠKOLNÍ DRUŽINA - KONTAKT

ŠKOLNÍ JÍDELNA - KONTAKT

ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2020/2021

 • Začátek školního roku: úterý 01. 09. 2020

 • Konec 1. pololetí: čtvrtek 28. 01. 2021

 • Konec 2. pololetí: středa 30. 06. 2021

 • Podzimní prázdniny: čtvrtek 29. 10. 2020 a pátek 30. 10. 2020

 • Vánoční prázdniny: středa 23. 12. 2020 - neděle 03. 01. 2021

 • Pololetní prázdniny: pátek 29. 01. 2021

 • Jarní prázdniny: pondělí 01. 03. 2021 - neděle 07. 03. 2021

 • Velikonoční prázdniny: čtvrtek 01. 04. 2021

 • Hlavní prázdniny: čtvrtek 01. 07. 2021 - úterý 31. 08. 2021

 • Třídní schůzky: 10. 09. 2020, 03. 06. 2021

 • Konzultace: 12. 11. 2020, 14. 01. 2021, 08. 04. 2021

Upozorňujeme zákonné zástupce, že mají možnost konzultovat vzdělávací a výchovné záležitosti svých dětí kromě stanovených konzultací také individuálně, a to vždy po předchozí telefonické domluvě každý den kromě čtvrtka.

ZÁJMOVÉ KROUŽKY

ZAČÁTKY VYUČOVACÍCH HODIN

 • 1. hodina 07.55 - 08.40

 • 2. hodina 08.50 - 09.35

 • 3. hodina 09.55 - 10.40

 • 4. hodina 10.50 - 11.35

 • 5. hodina 11.45 - 12.30

 • 6. hodina 12.40 - 13.25

 • 7. hodina 13.35 - 14.20

 • 8. hodina 14.25 - 15.10

 • 9. hodina 15.15 - 16.00

GDPR

 • Ochrana osobních údajů (GDPR)

Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Nová právní úprava zavádí institut pověřence. Pověřencem pro naši základní školu je Ing. Renata Lounová.

Ing. Renata Lounová

Magistrát města Přerova

Bratrská 709/34

750 11 Přerov

Tel.: 581 268 135

Mob.: 728 377 766

E-mail: poverenec@prerov.eu

 • PROHLÁŠENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ:

Prohlášení o ochraně osobních údajů ve formátu *.pdf

 • FACEBOOK A SOCIÁLNÍ SÍTĚ:

Dle novelizovaného Zákona na ochranu osobních údajů se nesmí uživatel, bez souhlasu zákonných zástupců, registrovat v sociálních sítích do dovršení věkové hranice 15 let. Z tohoto důvodu žáci nebudou mít možnost se přihlašovat k těmto službám na půdě školy. Učivo věnované problematice sociálních sítí jim bude odborně odprezentováno bez možnosti praktického odzkoušení. Za registraci a pohyb na sociálních sítích před dovršením hranice 15 let plně odpovídají zákonní zástupci žáka.