FORMULÁŘE, ŽÁDOSTI:

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM - stručný obsah:

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:

„S Trávníkem máš pro život zelenou“

Školní vzdělávací program pro základní vzdělávání Základní školy Přerov, Trávník 27

1.1 Údaje o škole:

Název školy: Základní škola Přerov, Trávník 27
Adresa školy: Přerov, Trávník 27, 750 02
Jméno ředitelky: Mgr. Kamila Burianová
Kontakty: telefon: 581 275 911, e-mail:info@zstravnik.cz

IČO: 45180091
Koordinátorka ŠVP: Mgr. Marcela Mrázková
Grafická úprava ŠVP: Mgr. Dagmar Vaculíková

1.2 Zřizovatel:

Název: Statutární Město Přerov
Adresa: Přerov I - Město, Bratrská 34
Kontakty: telefon: 581 268 700

1.3 Platnost dokumentu: od 1. 9. 2016

1.4 Projednáno ve školské radě 29. 8. 2016

2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY

2.1 Úplnost a velikost školy

Základní škola Přerov, Trávník 27 je základní školou s 1. až 9. ročníkem a je součástí panelového sídliště. Kromě dětí z našeho obvodu vzděláváme i děti z jiných obvodů Přerova a spádových vesnic. Z jiných obvodů máme každoročně 60 – 65% žáků. Škola vzdělává přibližně 700 žáků, průměrná naplněnost tříd je 24. Výuka je realizována obvykle ve 3 paralelních třídách. V budově školy je 28 tříd, 11 odborných učeben, 2 tělocvičny, herna, klubovna a atrium s odpruženým povrchem. Součástí školy je moderní víceúčelové sportovní hřiště. Školní zahrada s vybavením pro hry a sport, ale i s environmentálními prvky (jezírkem, bylinkovou zahrádkou) slouží nejen žákům ve školní družině, ale také pro praktické doplnění výuky naukových předmětů na 1. i 2. stupni. Budova školy je prostorná, na výzdobě se ve velké míře podílejí žáci svými výtvarnými pracemi a projekty. Prostory pro výuku jsou dostatečné. Kromě kmenových tříd je výuka realizována v odborných učebnách - fyzika, chemie, výtvarná výchova, hudební výchova, cvičná kuchyňka, multimediální učebna, 3 učebny výpočetní techniky, jazykové učebny. Žákům je k dispozici žákovská knihovna vybavena počítači. Pro výuku tělesné výchovy jsou využívány 2 tělocvičny a moderní sportovní areál s fotbalovým, basketbalovým, volejbalovým hřištěm a tenisovým kurtem. Součástí hřiště je i běžecká dráha a doskočiště pro skok daleký a vysoký. Tyto venkovní prostory mohou žáci za příznivého počasí využívat také ve volných hodinách a po vyučování.

V prostorách školy jim pro odpočinek slouží počítačové učebny, prostory pro stolní tenis, odpočinkové koutky a atrium s odpruženým povrchem, a to vždy po dohodě s vyučujícími.

Vyučujícím je k dispozici sborovna vybavena dvěma kopírkami. Součástí sborovny je i učitelská knihovna. Každý vyučující má svůj počítač zapojený do sítě školy a připojený na internet. Materiální vybavení školy je dostatečné, značnou část pomůcek si vyrábějí učitelé sami.

2.2 Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor tvoří ředitelka, 2 zástupci a v průměru 45 pedagogických pracovníků včetně odborníka na ekologickou výchovu. Ve škole pracuje pod vedením výchovné poradkyně, která je pověřena spoluprací se školským poradenským zařízením, školní poradenské pracoviště, jehož členy jsou metodičky prevence z prvního i druhého stupně a koordinátor prevence a bezpečného chování na internetu. Pedagogický sbor je smíšený (s převahou žen) a věkově pestrý – od velmi zkušených kolegů až po začínající učitele. Ve sboru jsou zastoupeni pedagogové s odborností pro logopedickou a dyslektickou péči. Velký důraz je kladen na vzájemné vztahy, které vytvářejí podnětné klima pro práci a výuku. Tímto směrem je zaměřeno i další vzdělávání pedagogických pracovníků. Prioritními oblastmi jsou osobnostní a sociální výchova, činnostní učení, anglický jazyk, výpočetní technika a čtenářská a matematická gramotnost.

2.3 Dlouhodobé projekty

Prioritou je pro nás dlouhodobý projekt osobnostní a sociální výchovy, na který klademe velký důraz. Snažíme se systematicky připravovat žáky na změny, kterými prochází v průběhu celé školní docházky. Další oblastí, kterou rozvíjíme, je ekologická výchova, což vyplývá mimo jiné z titulu, který byl škole udělen, a který opětovně obhájila – EKO ŠKOLA. Zapojením do projektu Žákovské parlamenty SOS a opětovným obhájením titulu Škola pro demokracii vedeme žáky ke zvyšování odpovědnosti, samostatnosti a důslednosti, podporujeme demokratický rozvoj jejich osobnosti.

2.4 Spolupráce se zákonnými zástupci a dalšími sociálními partnery

Spolupráce se zákonnými zástupci i dalšími partnery je pro nás velmi důležitá. Zákonní zástupci mohou po dohodě s vyučujícími kdykoliv navštívit školu a podívat se, jak jejich děti pracují, dostávají informace o výsledcích vzdělávání prostřednictvím žákovských knížek, na třídních schůzkách, konzultačních dnech, případně osobně či telefonicky. Plánovaných konzultačních hodin se účastní spolu s dítětem. Pro zákonné zástupce a další veřejnost škola každoročně pořádá Den otevřených dveří, Večírek školy, vánoční i velikonoční jarmark a další akce. Budoucí prvňáčky a jejich zákonné zástupce zveme na „Pohádkové učení“. Zde se seznámí s metodami práce ve škole, učebnicemi, které budou jejich děti používat i se vším ostatním, co škola nabízí. O veškerých aktivitách informujeme prostřednictvím našich webových stránek.

Při škole je zřízena Školská rada a voleni zástupci z řad zákonných zástupců tvoří Sdružení přátel školy. Vedením školy jsou informováni o činnosti školy, o výsledcích vzdělávání, záměrech a dalším rozvoji, o akcích a projektech, které se podařilo uskutečnit, či které jsou v plánu školy. Sdružení podporuje tyto aktivity finančně. Zákonní zástupci se mají možnost vyjádřit k aktuálním problémům vzdělávání a výchovy svých dětí.

Škola dlouhodobě spolupracuje s Domem dětí a mládeže Atlas, s Policií ČR a Městskou policií. V oblasti environmentální výchovy, vzdělávání a osvěty škola spolupracuje s Ornitologickou stanicí, Odborem životního prostředí Magistrátu města Přerova a dalšími ekologickými sdruženími. Dostáváme pravidelné informace o vzdělávacích akcích, novinkách i projektech, do kterých se naši žáci podle svého výběru zapojují. V oblasti kulturních akcí spolupracuje škola především s Městskou knihovnou a s Muzeem J. A. Komenského v Přerově.

Velmi důležitá je pro nás spolupráce se zřizovatelem. Zástupci města jsou našimi žáky, členy Žákovského parlamentu, zváni na všechny školní akce a naopak náš hanácký soubor Trávníček vystupuje na akcích pořádaných městem Přerov.

V případě zabezpečení vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných a mimořádně nadaných spolupracujeme s PPP, SPC v Olomouci, logopedickými a dalšími odborníky.

3. CHARAKTERISTIKA ŠVP

3.1 Zaměření školy

V našem školním vzdělávacím programu vycházíme z obecných vzdělávacích cílů a z potřeby utvářet a rozvíjet klíčové kompetence, a to jak ve výuce, tak i mimo výuku prostřednictvím zájmových aktivit a nepravidelných činností v kroužcích a školní družině. Dle zájmu zákonných zástupců pořádáme na 1. stupni školy v přírodě, jejichž úkolem je nejen umožnit žákům pobyt na čistém vzduchu, obohatit výuku o činnostní učení, o možnost poznávání zajímavých míst, ale především klademe velký důraz na stmelování třídních kolektivů a posílení vztahu žák a třídní učitel. Velmi důležitou součástí vzdělávání je vedení žáků ke zdravému životnímu stylu, vztahu k přírodě, ke svému okolí i k ostatním lidem. Formou projektů, které z velké části připravují učitelé sami nebo do kterých se zapojují, učíme žáky spolupracovat a vzájemně si pomáhat, vztahu k přírodě, ke svému okolí i k ostatním lidem. Motivační název vyjadřuje náš cíl - dělat maximum pro to, abychom žákům umožnili uplatnit se v životě podle jejich schopností a dovedností, klademe důraz především na všestranný rozvoj jejich osobnosti.

3.2 Strategie vedoucí k naplňování klíčových kompetencí v naší škole

3.3 Zabezpečení výuky žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných

3.4. Začlenění průřezových témat

6. HODNOCENÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ ŽÁKŮ

ŘÁDY ŠKOLY:

PROVOZNÍ A NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD ŠKOLNÍHO HŘIŠTĚ ZÁKLADNÍ ŠKOLY PŘEROV, TRÁVNÍK 27

Seznamte se před vstupem na hřiště s provozním řádem, je zákaz vstupu se žvýkačkou, zákaz kouření, vodění psů a požívání alkoholických nápojů.

PROVOZNÍ DOBA PRO VEŘEJNOST OD 01. 06. DO 31. 10. 2020:

 • červen - 16.00 – 19.00 hod.

 • červenec, srpen - 09.00 – 13.00 hod., 15.00 - 19.00 hod.

 • září, říjen: - pracovní dny: 16.15 – 20.15 hod., - So, Ne, svátky: 14.00 - 18.00 hod.

MIMO PROVOZNÍ DOBU JE VSTUP NA HŘIŠTĚ PŘÍSNĚ ZAKÁZÁN!

CENÍK ZA PRONÁJEM HŘIŠTĚ PLATNÝ PRO NÁVŠTĚVNÍKY NAD 18 LET:

 • Volejbalové hřiště včetně sítě 100,- Kč na 1 hodinu

 • Streetbalové hřiště 100,- Kč na 1 hodinu

 • Fotbalové hřiště 150,- Kč na 1 hodinu

 • Házenkářské hřiště 150,- Kč na 1 hodinu

 • Basketbalové hřiště 150,- Kč na 1 hodinu

 • Tenisové hřiště 150,- Kč na 1 hodinu

 • Atletická dráha 100,- Kč na 1 hodinu

PLATBA ZA PRONÁJEM BUDE ZAPLACENA SPRÁVCI HŘIŠTĚ PŘEDEM!

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD

Návštěvní řád sportovního zařízení – hřiště při příspěvkové organizaci Základní škola Přerov, Trávník 27 ve vlastnictví statutárního města Přerova

1. Obecná ustanovení

 • Návštěvní řád vydává statutární město Přerov jako vlastník sportovního zařízení, které určuje základní závazná pravidla pro vstup návštěvníků a uživatelů do sportovního zařízení a pravidla chování návštěvníků a uživatelů sportovního zařízení a osob bezprostředně vykonávajících pořadatelskou službu ve sportovním zařízení při konání veřejné sportovní akce.

 • Sportovní zařízení je svěřeno Základní škole Přerov, Trávník 27 a slouží především ke sportování.

 • Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany bezpečnosti zdraví návštěvníků a uživatelů sportovního zařízení a majetku vlastníka sportovního zařízení. Uživatelé a návštěvníci vstupem do sportovního zařízení vyjadřují svůj souhlas s obsahem tohoto návštěvního řádu.

2. Hřiště

 • slouží především pro potřeby žáků školy, dále sportovním oddílům, právnickým a fyzickým osobám, které uzavřely smlouvu se Základní školou Přerov, Trávník 27 a ve vyhrazených hodinách i veřejnosti za přítomnosti správce;

 • vyhrazené hodiny pro veřejnost, včetně ceny za užívání sportovního zařízení stanoví a zveřejní Základní škola Přerov, Trávník 27;

 • kromě vlastníka a Základní školy Přerov, Trávník 27, je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba,

 • případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR.

3. Vstup na hřiště

 • je dovolen pouze se souhlasem kompetentního zaměstnance Základní školy Přerov, Trávník 27, případně po zakoupení platné vstupenky, pokud se jedná o veřejnou sportovní akci;

 • mládež do 18 let má vstup na všechna sportoviště zdarma. Nutný doprovod dospělé osoby dětem do 6 let.

 • každý uživatel včetně mládeže do 18 let si může zapůjčit od správce materiál (míče) potřebný pro sportování, a to za jednotné půjčovné: každý míč za 10,- Kč na 1 hodinu.

 • Na půjčovné mu bude vystaven pokladní doklad. Při zapůjčení míče složí uživatel do zálohy u správce buď platný průkaz s fotografií nebo 100,- Kč zálohu, která mu bude vrácena proti materiálu.

 • uživatelé, případně návštěvníci se pohybují pouze v prostoru určeném osobou pověřenou Základní školou Přerov, Trávník 27 nebo pořadatelem akce;

 • v případě veřejné sportovní akce jsou návštěvníci povinni řídit se pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně Policie ČR;

 • oprávnění k pobytu ztrácejí osoby pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek a osoby, které ohrožují bezpečnost osob a majetku nebo jinak obtěžující ostatní návštěvníky. Tyto osoby mohou být z prostoru sportovního zařízení vyvedeny.

4. Vstupní kontrola

 • v případě veřejné sportovní akce má pořadatelská nebo bezpečnostní služba, jakož i policie oprávnění prohlédnout – a to i při použití technických prostředků

 • osoby včetně zavazadel, které mohou představovat bezpečnostní riziko. Prohlídka se vztahuje i na přinesené předměty.

5. Chování ve sportovním zařízení

 • každý účastník je povinen se chovat tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku a zařízení sportoviště a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby;

 • uživatelé a návštěvníci jsou povinni respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů a dodržovat pokyny správce hřiště,

 • pořádkové nebo bezpečnostní služby, jakož i policie, hasičů, záchranné služby příp. hlasatele;

 • všechny vchody, východy, únikové trasy je povinnost udržovat volné.

6. Zákazy

 • návštěvníkům sportovního zařízení je zakázáno vnášet materiál urážející důstojnost člověka, zbraně, spreje, nádoby, pyrotechnické předměty, tyče, laser ukazovátka, alkohol, drogy, zvířata a další nevhodné předměty, nejsou dovoleny rasistické, hanlivé a vulgární projevy.

  • Na hřišti není povolena jízda na kole, kolečkových bruslích,

  • skateboardu, koloběžek, je zákaz vstupu se žvýkačkou a dále zákaz kouření, vodění psů a požívání alkoholických nápojů.

  • Mimo otvírací dobu je vstup na hřiště přísně zakázán!

7. Dohled, práva pořadatele (uživatele)

 • na užívání sportovního zařízení veřejností dohlíží správce, příp. jiná osoba určená Základní školou Přerov, Trávník 27;

 • právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce Základní školy Přerov, Trávník 27, které je sportovní zařízení svěřeno, zástupce zřizovatele nebo

 • zástupce vlastníka sportovního zařízení, v případě pronájmu ten, kdo si sportovní zařízení pronajme, při veřejných akcích pořadatelská a bezpečnostní služba, jakož i policie.

8. Odpovědnost za škody

 • vstup na sportovní zařízení a jeho užívání uskutečňuje každý uživatel a návštěvník na vlastní nebezpečí;

 • škody je povinnost neprodleně nahlásit Základní škole Přerov, Trávník 27, správci, pořadateli akce.

9. Účinnost

Vydání tohoto návštěvního řádu schválila Rada města Přerova na 80. schůzi konané dne 27. 1. 2010. Tento návštěvní řád je účinný od 1. 2. 2010.


VÝROČNÍ ZPRÁVY:

Výroční zprávy do šk. roku 2018-2019 najdete na starším webu školy v záložce DOKUMENTY - old.zstravnik.cz

ÚČETNÍ ZÁVĚRKY:

Archiv účetních závěrek najdete na starším webu školy v záložce DOKUMENTY - old.zstravnik.cz

ŠKOLSKÁ RADA:

ZÁKLADNÍ INFORMACE A ČLENOVÉ RADY

- podle zákona 561/2004 Sb.§ 167 se k 31. 12. 2005 ruší rada školy a nově se zřizuje školská rada.

- složení školské rady od 26. 08. 2019:

- za zákonné zástupce:

- MUDr. Zuzana Chatrná

- Mgr. Petra Žydelová

- za pedagogické pracovníky:

- Mgr. Marta Pokorná

- Mgr. Dagmar Bouchalová

- za Město Přerov:

- Ing. Hana Mazochová

- Mgr. Hana Pavlíčková


ZÁPISY Z JEDNÁNÍ RADY

Zápis ze schůzky Školské rady konané 15. 06. 2020

1. Stručné zhodnocení školního roku

 • Pokračovala další část projektu Erasmus+ s tématy: „Trvale udržitelný rozvoj společnosti“. Návštěvy: Finsko – říjen 2019, Portugalsko – únor 2020, Malta – neuskutečněna.

 • Výchova k volbě povolání – exkurze v Meoptě – žáci 8. a 9. tříd, výukové dny na SPŠ Přerov

 • DVPP – hlavně v rámci Šablon OPVVV II – AJ – 42 certifikátů v rozsahu 8 hodin

 • Kurz zdravotníka zotavovacích akcí – 12 pedagogických pracovníků

 • Testování ČŠI – „Zjišťování výsledků vzdělávání v oblasti environmentální výchovy“ – 8. třídy – listopad 2019 – výsledky byly nad republikovým průměrem

 • „Abeceda peněz“ – projekt české spořitelny – třída 5.B

 • tradičně proběhly akce: čertovské odpoledne, vánoční jarmark a lyžařský výcvikový kurz – Hotel Mesit, Horní Bečva – 73 žáků 7. tříd, bruslení žáků 1. – 3. tříd,

 • 2x se uskutečnilo „Pohádkové učení“ pro budoucí prvňáčky

 • Šablony OPVVV II - získali jsme 33 ks tabletů pro práci do hodin

 • Čerpání 450 000 Kč na úpravy a realizaci hravých a výukových prvků na školní zahradě – investiční projekt do 31. 8. 2020

 • Školní kola a část okresních kol olympiád z jednotlivých předmětů

 • Obsadili jsme 2. místo v soutěži škol ve sběru papíru, kterou vypisují TSMPr – průměr na žáka 52 kg – pro SPŠ 5 000 Kč, v kategorii jednotlivců jsme obsadili 2. a 3. místo

2. Období od 11. 3. 2020

 • Zahájení distanční výuky – do 19. 6. 2020

 • Od 11. 5. 2020 zahájení přípravy k přijímacím zkouškám pro žáky 9. tříd - 54 žáků ve 4 skupinách, ukončeno 5. 5. 2020

 • Od 25. 5. 2020 zahájení činnosti dopoledních i odpoledních školních skupin žáků 1. stupně – 19 skupin = 258 žáků , ukončeno 26. 6. 2020

 • Od 8. 6. 2020 zahájení konzultací pro žáky 6. – 8. tříd – 16 skupin = 178 žáků, ukončeno 19. 6. 2020

3. Školní rok 2020/21

 • Budou 3 první třídy – zapsáno 70 dětí

 • Odchází 70 žáků 9. tříd, počet přijatých na víceletá gymnázia zatím neznáme (31 žáků pátých tříd a 14 žáků sedmých tříd dělalo přijímací zkoušky)

 • 15 nových žádostí o přijetí do 6. tříd

4. Diskuze

 • Nebyly uskutečněny ozdravné pobyty – realizace projektu je prodloužena do dubna 2021

 • V období mimořádných opatření byla velmi náročná logistika pro školu, organizace činností tak, aby byla dodržena všechna platná opatření. Byla velmi důležitá, někdy i trochu obtížná komunikace se žáky a jejich zákonnými zástupci.

 • Město Přerov dodalo škole včas čistící i ochranné pomůcky.

 • Rekonstrukce elektroinstalace – zatím neznáme termín zahájení ani rozsah prací, které by se měly o prázdninách realizovat.

 • Kraj zamítl vybudování přechodu pro chodce u školy – není zde takový provoz, který by instalaci vyžadoval. Vybudují retardér.

 • 29. – 30. 6. 2020 bude uděleno ředitelské volno

5. Další činnost

 • Členům školské rady bude v září – říjnu elektronickou poštou zaslána Výroční zpráva o činnosti školy za rok 2019/20

 • Další schůzka školské rady proběhne pravděpodobně v září 2020

V Přerově 15. 6. 2020 M. Pokorná

Archiv zápisů z jednání Školské rady najdete na starším webu školy v záložce DOKUMENTY - old.zstravnik.cz